Община Венец

Електронни обществени поръчки след 14.06.2020 г. – https://app.eop.bg/buyer/10672

Вътрешни правила за управление на цикъла на обществените поръчки в Община Венец

ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ след 01.10.2014 г.

ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ ПО чл.44 от ЗОП

Преходни публикации по ПРОЦЕДУРИ по ЗОП, открити преди 01.10.2014г.

Преходни публикации по ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ, открити преди 01.10.2014г.

Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки

Вътрешни правила за поддържането на профила на купувача

Лице за контакти: Нели Иванова – Юрисконсулт на Община Венец

Телефон – 05343/2191

Факс – 05343/8980

Пощенски адрес – с. Венец, п.к. 9751, ул. “Кирил и Методий” №24, община Венец, област Шумен

Електронен адрес – kmet@venets.bg

Полезни връзки: Агенция по обществени поръчки

Обобщена информация по чл.44, ал.10 от ЗОП за 2014 година

Обобщена информация по чл.44, ал.10 от ЗОП за 2015 година

Обобщена информация по чл.230, ал.1, т.7 от ЗОП за 2016 г.

Обобщена информация по чл.230, ал.1, т.7 от ЗОП за 2017 г.

Обобщена информация по чл. 230, ал.1, т.7 от ЗОП за 2018 г.

Обобщена информация по чл. 230, ал.1, т.7 от ЗОП за 2019 г.

ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ преди 01.10.2014г.

Договаряне без обявление – Документация за обществена поръчка с предмет: „Извършване на допълнителни непредвидени количества СМР за „Изпълнение на енергоспестяващи мерки в Младежки дом – с. Венец, общ. Венец, обл. Шумен””

Дата на публикуване: 21.08.2014 г.

Протокол

Дата на публикуване: 27.08.2014 г.

Доклад

Дата на публикуване: 27.08.2014 г.

Решение

Дата на публикуване: 27.08.2014 г.


УВЕДОМЛЕНИЕ за датата на отваряне на ценовите предложения на участниците в обществена поръчка, чрез открита процедура с предмет: „Осъществяване на независим строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни работи по проект:„Водоснабдяване висока зона с. Изгрев, община Венец и подмяна уличен водопровод по ул. „Васил Левски”, с. Изгрев, община Венец””, обявена с Решение №220/30.06.2014 г. на Зам. Кмета на Община Венец и публикувана в РОП под номер 00182-2014-0015.

Дата на публикуване: 15.08.2014 г.


УВЕДОМЛЕНИЕ за датата на отваряне на ценовите предложения на участниците в обществена поръчка, чрез открита процедура с предмет: “Специализиран превоз на деца и ученици до 16-годишна възраст през учебната 2014/2015 г. на територията на Община Венец” по обособени позиции: І. Венец-Габрица-Венец; ІІ. Венец-Черноглавци-Венец; ІІІ. Венец-Ясенково-Венец; ІV. Венец-Буйновица-Изгрев-Венец”, обявена с Решение №217/27.06.2014 г. на Зам. Кмета на Община Венец и публикувана в РОП под номер 00182-2014-0013.

Дата на публикуване: 29.07.2014 г.


УВЕДОМЛЕНИЕ за датата на отваряне на ценовите предложения на участниците в обществена поръчка, чрез открита процедура с предмет: “Специализиран превоз на учители на територията на Община Венец” по обособени позиции: І. Шумен-Венец и обратно; ІІ. Шумен-Борци-Ясенково и обратно; ІІІ. Шумен-Капитан Петко и обратно; ІV. Шумен-Венец-Осеновец-Изгрев и обратно;V. Шумен-Габрица-Черноглавци и обратно”, обявена с Решение №209/24.06.2014 г. на Зам. Кмета на Община Венец и публикувана в РОП под номер 00182-2014-0012.

Дата на публикуване: 29.07.2014 г.


УВЕДОМЛЕНИЕ за датата на отваряне на ценовите предложения на участниците в обществена поръчка, чрез открита процедура с предмет: „Реконструкция на общински път SHU 1160/III-7004/Хитрино – Граница общ. (Хитрино – Венец) – Капитан Петко-Ясенково /III-7002/”, обявена с Решение №066/17.03.2014 г. на Зам. Кмета на Община Венец и публикувана в РОП под номер 00182-2014-0006.

Дата на публикуване: 21.07.2014 г.


УВЕДОМЛЕНИЕ за датата на отваряне на ценовите предложения на участниците в обществена поръчка, чрез открита процедура с предмет: “Подобряване на уличните настилки на населените места в Община Венец по проект с ИД 27/322/01034″ обявена с Решение №055/05.03.2014 год. на Зам. Кмета на Община Венец и публикувана в РОП под номер 00182-2014-0001.

Дата на публикуване: 11.07.2014 г.


УВЕДОМЛЕНИЕ за датата на отваряне на ценовите предложения на участниците в обществена поръчка, чрез открита процедура с предмет: “Осъществяване на независим строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни работи по проект: „Реконструкция на общински път SHU 1160/III-7004/Хитрино – Граница общ. (Хитрино – Венец) – Капитан Петко-Ясенково /III-7002/”” обявена с Решение №064/14.03.2014 год. на Зам. Кмета на Община Венец и публикувана в РОП под номер 00182-2014-0005.

Дата на публикуване:07.07.2014 г.


Документация за обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Изготвяне на технически инвестиционни проекти за инфраструктурни обекти на територията на Община Венец”

Дата на публикуване: 30.06.2014 г.

УВЕДОМЛЕНИЕ за датата на отваряне на ценовите предложения на участниците в обществена поръчка, чрез открита процедура с предмет: „Изготвяне на технически инвестиционни проекти за инфраструктурни обекти на територията на Община Венец” обявена с Решение №221/30.06.2014 год. на Зам. Кмета на Община Венец и публикувана в РОП под номер 00182-2014-0016.

Дата на публикуване: 09.09.2014 г.


Документация за обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Осъществяване на независим строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни работи по проект:„Водоснабдяване висока зона с. Изгрев, община Венец и подмяна уличен водопровод по ул. „Васил Левски”, с. Изгрев, община Венец””

Дата на публикуване: 30.06.2014 г.


Документация за участие в обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: “ИЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ВЕНЕЦ“

Дата на публикуване: 30.06.2014 г.

СЪОБЩЕНИЕ:

На основание чл.68, ал.2 от ЗОП уведомяваме всички участници в обществена поръчка с предмет: “Изработване на проект за общ устройствен план на Община Венец”, че отварянето на офертите се отлага за 08.08.2014 г. /петък/ от 08:00 часа.

Дата на публикуване: 30.07.2014 г.

УВЕДОМЛЕНИЕ за датата на отваряне на ценовите предложения на участниците в обществена поръчка, чрез открита процедура с предмет: “ИЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ВЕНЕЦ“ обявена с Решение №218/30.06.2014 год. на Зам. Кмета на Община Венец и публикувана в РОП под номер 00182-2014-0014.

Дата на публикуване: 03.10.2014 г.


“Специализиран превоз на деца и ученици до 16-годишна възраст през учебната 2014/2015 г. на територията на Община Венец” по обособени позиции: І. Венец-Габрица-Венец; ІІ. Венец-Черноглавци-Венец; ІІІ. Венец-Ясенково-Венец; ІV. Венец-Буйновица-Изгрев-Венец”

Дата на публикуване: 27.06.2014 г.


Публична покана ID 9031217 – Обществена поръчка с предмет: „Доставка на оборудване и обзавеждане за Информационен център – с. Венец, Община Венец“, който се финансира по договор № 27/313/00040 от 11.10.2011 г. между Община Венец и ДФ „Земеделие” – РА по Мярка 313 на Програма за развитие на селските райони 2007-2013 (ПРСР)

Дата на публикуване: 26.06.2014 г.

СЪОБЩЕНИЕ:

Отварянето на офертите е публично и ще се извърши на 11.07.2014 г. от 10:00 часа в заседателната зала на Община Венец, при условията на чл.68, ал.3 от ЗОП.

Дата на публикуване: 01.07.2014 г.

Протокол за получаването, разглеждането и оценката на офертите и за класирането на участниците

Дата на публикуване: 06.08.2014 г.

Договор

Дата на публикуване: 17.09.2014 г.


Публична покана ID 9031211 – Обществена поръчка с предмет: „Доставка на софтуер и компютърна техника за Информационен център – с. Венец, Община Венец“, който се финансира по договор № 27/313/00040 от 11.10.2011 г. между Община Венец и ДФ „Земеделие” – РА по Мярка 313 на Програма за развитие на селските райони 2007-2013 (ПРСР)

Дата на публикуване: 26.06.2014 г.

СЪОБЩЕНИЕ:

Отварянето на офертите е публично и ще се извърши на 10.07.2014 г. от 10:00 часа в заседателната зала на Община Венец, при условията на чл.68, ал.3 от ЗОП.

Дата на публикуване: 01.07.2014 г.

Протокол за получаването, разглеждането и оценката на офертите и за класирането на участниците

Дата на публикуване: 08.08.2014 г.

Договор

Дата на публикуване: 17.09.2014 г.


Публична покана ID 9031143 – Обществена поръчка с предмет: „Доставка и монтаж на офис-мебели за нуждите на Община Венец“

Дата на публикуване: 25.06.2014 г.

СЪОБЩЕНИЕ:

Отварянето на офертите е публично и ще се извърши на 07.07.2014 г. от 10:00 часа в заседателната зала на Община Венец, при условията на чл.68, ал.3 от ЗОП.

Дата на публикуване: 01.07.2014 г.

Протокол за получаването, разглеждането и оценката на офертите и за класирането на участниците

Дата на публикуване: 28.07.2014 г.

Договор

Дата на публикуване: 25.08.2014 г.


Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Специализиран превоз на учители на територията на Община Венец” по обособени позиции: І. Шумен-Венец и обратно; ІІ. Шумен-Борци-Ясенково и обратно; ІІІ. Шумен-Капитан Петко и обратно; ІV. Шумен-Венец-Осеновец-Изгрев и обратно;V. Шумен-Габрица-Черноглавци и обратно”

Дата на публикуване: 24.06.2014 г.


Публична покана ID 9030931 – Обществена поръчка с предмет: „Доставка и монтаж на офис оборудване за ЦДГ и кметства в Община Венец“

Дата на публикуване: 20.06.2014 г.

СЪОБЩЕНИЕ:

Отварянето на офертите е публично и ще се извърши на 04.07.2014 г. от 10:00 часа в заседателната зала на Община Венец, при условията на чл.68, ал.3 от ЗОП.

Дата на публикуване: 01.07.2014 г.

Протокол за получаването, разглеждането и оценката на офертите и за класирането на участниците

Дата на публикуване: 22.07.2014 г.

Договор

Дата на публикуване: 25.08.2014 г.


УВЕДОМЛЕНИЕ за датата на отваряне на ценовите предложения на участниците в обществена поръчка, чрез открита процедура с предмет: „Благоустрояване на населените места в община Венец с подобект: „Рехабилитация и реконструкция на улици и площади в населените места в община Венец”” обявена с Решение №061/07.03.2014 год. на Зам. Кмета на Община Венец и публикувана в РОП под номер 00182-2014-0004.

Дата на публикуване: 16.06.2014 г.


УВЕДОМЛЕНИЕ за датата на отваряне на ценовите предложения на участниците в обществена поръчка, чрез открита процедура с предмет: “Осъществяване на независим строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни работи по проект: “Подобряване на уличните настилки на населените места в Община Венец”” обявена с Решение №057/06.03.2014 год. на Зам. Кмета на Община Венец и публикувана в РОП под номер 00182-2014-0002.

Дата на публикуване: 11.06.2014 г.


УВЕДОМЛЕНИЕ за датата на отваряне на ценовите предложения на участниците в обществена поръчка, чрез открита процедура с предмет: „Осъществяване на независим строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни работи по проект: „Благоустрояване на населените места в община Венец с подобект: „Рехабилитация и реконструкция на улици и площади в населените места в община Венец”” обявена с Решение №119/17.04.2014 год. на Зам. Кмета на Община Венец и публикувана в РОП под номер 00182-2014-0011.

Дата на публикуване: 11.06.2014 г.


УВЕДОМЛЕНИЕ за датата на отваряне на ценовите предложения на участниците в обществена поръчка, чрез открита процедура с предмет: „Частичен ремонт на сградата на кметство с.Капитан Петко, Община Венец” обявена с Решение №118/15.04.2014 год. на Зам. Кмета на Община Венец и публикувана в РОП под номер 00182-2014-0010.

Дата на публикуване: 29.05.2014 г.


Публична покана ID 9029494 – Обществена поръчка с предмет: „Доставка и монтаж на офис оборудване за ЦДГ и кметства в Община Венец“

Дата на публикуване: 20.05.2014 г.


УВЕДОМЛЕНИЕ за датата на отваряне на ценовите предложения на участниците в обществена поръчка, чрез открита процедура с предмет: “Упражняване на независим строителен надзор при изпълнение на СМР по проект: “Изпълнение на енергоспестяващи мерки в Младежки дом – с. Венец, общ. Венец, обл. Шумен””, обявена с Решение №083/25.03.2014 год. на Зам. Кмета на Община Венец и публикувана в РОП под номер 00182-2014-0009.

Дата на публикуване: 16.05.2014 г.


УВЕДОМЛЕНИЕ за датата на отваряне на ценовите предложения на участниците в обществена поръчка, чрез открита процедура с предмет: „Изпълнение на енергоспестяващи мерки в Младежки дом – с. Венец, общ. Венец, обл. Шумен”, обявена с Решение №081/24.03.2014 год. на Зам. Кмета на Община Венец и публикувана в РОП под номер 00182-2014-0008.

Дата на пубилкуване: 15.05.2014 г.


Разяснение с изх. №РД 26-00-190/30.04.2014 г. по процедура за възлагане на обществена поръчка, чрез открита процедура с предмет: “Реконструкция на общински път SHU 1160/III-7004/Хитрино – Граница общ. (Хитрино – Венец) – Капитан Петко-Ясенково /III-7002/”

Дата на публикуване: 30.04.2014 г.


Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Осъществяване на независим строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни работи по проект: „Благоустрояване на населените места в община Венец с подобект: „Рехабилитация и реконструкция на улици и площади в населените места в община Венец””

Дата на публикуване: 17.04.2014 г.


Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Частичен ремонт на сградата на кметство с.Капитан Петко, Община Венец”

Дата на публикуване: 15.04.2014 г.


Разяснение с изх. №РД 26-00-149/14.04.2014 г. по процедура за възлагане на обществена поръчка, чрез открита процедура с предмет: “Изпълнение на енергоспестяващи мерки в Младежки дом – с. Венец, общ. Венец, обл. Шумен”

Дата на публикуване: 14.04.2014 г.


Разяснение с изх. №РД 26-00-148/14.04.2014 г. по процедура за възлагане на обществена поръчка, чрез открита процедура с предмет: Подобряване на уличните настилки на населените места в Община Венец по проект с ИД 27/322/01034″

Дата на публикуване: 14.04.2014 г.


Разяснение с изх. №РД 26-00-144/11.04.2014 г. по процедура за възлагане на обществена поръчка, чрез открита процедура с предмет: Подобряване на уличните настилки на населените места в Община Венец по проект с ИД 27/322/01034″

Дата на публикуване: 11.04.2014 г.


Разяснение с изх. №РД 26-00-141/10.04.2014 г. по процедура за възлагане на обществена поръчка, чрез открита процедура с предмет: “Изпълнение на енергоспестяващи мерки в Младежки дом – с. Венец, общ. Венец, обл. Шумен”

Дата на публикуване: 10.04.2014 г.


Разяснение с изх. №РД 26-00-134/09.04.2014 г. по процедура за възлагане на обществена поръчка, чрез открита процедура с предмет: “Реконструкция на общински път SHU 1160/III-7004/Хитрино – Граница общ. (Хитрино – Венец) – Капитан Петко-Ясенково /III-7002/”

Дата на публикуване: 09.04.2014 г.


Разяснение с изх. №РД 26-00-127/07.04.2014 г. по процедура за възлагане на обществена поръчка, чрез открита процедура с предмет: “Изпълнение на енергоспестяващи мерки в Младежки дом – с. Венец, общ. Венец, обл. Шумен”

Дата на публикуване: 07.04.2014 г.


Разяснение с изх. №РД 26-00-121/04.04.2014 г. по процедура за възлагане на обществена поръчка, чрез открита процедура с предмет: “Реконструкция на общински път SHU 1160/III-7004/Хитрино – Граница общ. (Хитрино – Венец) – Капитан Петко-Ясенково /III-7002/”

Дата на публикуване:04.04.2014 г.


Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Упражняване на независим строителен надзор при изпълнение на СМР по проект: “Изпълнение на енергоспестяващи мерки в Младежки дом – с. Венец, общ. Венец, обл. Шумен””

Дата на публикуване:25.03.2014 г.


Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Изпълнение на енергоспестяващи мерки в Младежки дом – с. Венец, общ. Венец, обл. Шумен” – http://dox.bg/files/dw?a=635d6ae42e

Дата на публикуване: 24.03.2014 г.


Решение за промяна №075 от 21.03.2014 г. – Обществена поръчка чрез открита процедура по реда на ЗОП с предмет: „Благоустрояване на населените места в община Венец с подобект: „Рехабилитация и реконструкция на улици и площади в населените места в община Венец””

Дата на публикуване: 21.03.2014 г.


Публична покана – Обществена поръчка с предмет: “Строително-ремонтни работи на сгради и съоръжения – общинска собственост”

Дата на публикуване: 20.03.2014 г.


Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Реконструкция на общински път SHU 1160/III-7004/Хитрино – Граница общ. (Хитрино – Венец) – Капитан Петко-Ясенково /III-7002/”

Дата на публикуване:17.03.2014 г.


Публична покана – Обществена поръчка с предмет: „Консултантски услуги, свързани с изпълнението и отчитането на дейностите по проект: „Реконструкция на път SHU1160/III-7004/ Хитрино-Граница общ.(Хитрино-Венец)-Капитан Петко-Ясенково/III-7002/” с ИД № 27/321/01487„

Дата на публикуване: 14.03.2014 г.


Документация за участие в обществена поръчка с предмет: “Осъществяване на независим строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни работи по проект: „Реконструкция на общински път SHU 1160/III-7004/Хитрино – Граница общ. (Хитрино – Венец) – Капитан Петко-Ясенково /III-7002/””

Дата на публикуване:14.03.2014 г.


Публична покана – Обществена поръчка с предмет: “Консултантски услуги, свързани с изпълнението и отчитането на дейностите по проект: “Подобряване на уличните настилки на населените места в Община Венец” с ИД №27/322/01034″

Дата на публикуване:14.03.2014 г.


Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет: „Благоустрояване на населените места в община Венец с подобект: „Рехабилитация и реконструкция на улици и площади в населените места в община Венец””

Дата на публикуване: 07.03.2014 г.


Документация за участие в открита процедура за възлагане на общестевна поръчка с предмет: “Осъществяване на независим строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни работи по проект: “Подобряване на уличните настилки на населените места в Община Венец””

Дата на публикуване: 06.03.2014 г.


Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Подобряване на уличните настилки на населените места в Община Венец по проект с ИД 27/322/01034″

Дата на публикуване: 05.03.2014 г.


Обществена поръчка чрез публична покана по реда на глава Осма “а” от ЗОП с предмет: “Рехабилитация на път SHU1160/III-7004/Хитрино-Граница общ.(Хитрино-Венец)-Капитан Петко-Ясенково/III-7002/” участък Деница – граница община Хитрино

Дата на публикуване: 28.02.2014 г.


Обществена поръчка чрез публична покана по реда на глава Осма “а” от ЗОП с предмет: „Осъществяване на независим строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни работи по проект: „Реконструкция на водоснабдителна мрежа на с. Венец – област Шумен””, който се изпълнява по Мярка 321 на Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 (ПРСР) по договор № 27/321/01013 от 07.07.2011 г. между Община Венец и ДФ „Земеделие” – РА

Дата на публикуване: 27.12.2013 г.


Обществена поръчка чрез публична покана по реда на глава Осма “а” от ЗОП с предмет: „Извършване на застрахователни услуги за нуждите на Община Венец през 2014 г.”

Дата на публикуване:21.12.2013 г.

Обществена поръчка чрез публична покана по реда на глава осем “а” от ЗОП с предмет: “Зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища и улици на територията на община Венец през 2014 година”

Дата на публикуване:12.12.2013 г.


Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка на хранителни продукти за ЦДГ на територията на Община Венец, по предварителни заявки”

Дата на публикуване: 21.11.2013 г.


Разяснение с изх. №РД 26-00-205/04.11.2013 г. по процедура за възлагане на обществена поръчка, чрез открита процедура с предмет: „Извършване на строително-монтажни работи в изпълнение на проект: „Реконструкция на водоснабдителна мрежа на с. Венец – област Шумен””

Дата на публикуване: 04.11.2013 г.


Разяснение с изх. №РД 26-00-197/30.10.2013 г. по процедура за възлагане на обществена поръчка, чрез открита процедура с предмет: „Извършване на строително-монтажни работи в изпълнение на проект: „Реконструкция на водоснабдителна мрежа на с. Венец – област Шумен””

Дата на публикуване: 30.10.2013 г.


Разяснение с изх. №РД 26-00-185/24.10.2013 г. по процедура за възлагане на обществена поръчка, чрез открита процедура с предмет: „Извършване на строително-монтажни работи в изпълнение на проект: „Реконструкция на водоснабдителна мрежа на с. Венец – област Шумен””

Дата на публикуване: 24.10.2013 г.


Разяснение с изх. №РД 26-00-176/21.10.2013 г. по процедура за възлагане на обществена поръчка, чрез открита процедура с предмет: „Извършване на строително-монтажни работи в изпълнение на проект: „Реконструкция на водоснабдителна мрежа на с. Венец – област Шумен””

Дата на публикуване: 21.10.2013 г.


Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на строително–монтажни работи в изпълнение на проект: „Реконструкция на водоснабдителна мрежа на с. Венец – област Шумен”

Дата на публикуване: 09.10.2013 г.


Решение за промяна №185 от 13.08.2013 г. – Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Строително-ремонтни работи по покривните конструкции на Пристройка към многофункционална зала – с. Капитан Петко и ЦДГ ”Мир”- с. Капитан Петко”

Дата на публикуване: 13.08.2013 г.

Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Строително-ремонтни работи по покривните конструкции на Пристройка към многофункционална зала – с. Капитан Петко и ЦДГ ”Мир”- с. Капитан Петко”

Дата на публикуване:12.08.2013 г.


Обществена поръчка чрез публична покана по реда на глава „Осма а” от ЗОП с предмет:Упражняване на строителен надзор при изпълнението на обект: „Ремонт на покрива и укрепване на конструкцията на сградата на Младежки дом – с. Венец, общ. Венец, обл. Шумен”

Дата на публикуване:26.07.2013 г.

Обществена поръчка чрез публична покана по реда на глава „Осма а” от ЗОП с предмет: Упражняване на строителен надзор при изпълнението на проект: „Изграждане на Информационен център в с. Венец, община Венец”

Дата на публикуване:26.07.2013 г.

Разяснение с изх. №РД 26-00-91/18.07.2013 г. по процедура за възлагане на обществена поръчка, чрез открита процедура с предмет: „Извършване на строително-монтажни работи в изпълнение на проект: „Реконструкция на водоснабдителна мрежа на с. Венец – област Шумен””

Дата на публикуване: 18.07.2013 г.


Документация за участие в открита процедура с предмет: “ Специализиран превоз на деца и ученици до 16-годишна възраст през учебната 2013/2014 г. на територията на Община Венец по основни самостоятелни позиции: І. Венец-Страхилица-Дренци-Венец; ІІ. Венец-Габрица-Венец; ІІІ. Венец-Черноглавци-Венец; ІV. Венец-Ясенково-Венец; V. Венец-Борци-Венец; VІ. Венец-Буйновица-Изгрев-Венец”


Обществената поръчка чрез Публична покана по реда на Глава осма «а» от ЗОП с обект УСЛУГА с предмет „Изработване на технически проект за обект: “Реконструкция на път SHU1160 /III-7004/ Хитрино-Граница общ. (Хитрино-Венец) – Капитан Петко – Ясенково /III-7002/” и изготвяне на заявлението за подпомагане и окомплектоване на пакета от документи за кандидатстване на община Венец по мярка 321 на ПРСР”

Дата на публикуване:17.07.2013 г.


Документация за участие в оскрита процедура с предмет: Специализиран превоз на учители на територията на община Венец през учебната 2013/2014 година по основни самостоятелни позиции: І. Шумен-Венец и обратно; ІІ. Шумен-Ясенково и обратно; ІІІ. Шумен-Боян и обратно; ІV. Шумен-Изгрев и обратно;V. Шумен-Габрица-Черноглавци и обратно


Разяснение с изх. №РД 26-00-78/12.07.2013 г. по процедура за възлагане на обществена поръчка, чрез открита процедура с предмет: „Извършване на строително-монтажни работи в изпълнение на проект: „Реконструкция на водоснабдителна мрежа на с. Венец – област Шумен””

Дата на публикуване: 12.07.2013 г.


Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на строително–монтажни работи в изпълнение на проект: „Реконструкция на водоснабдителна мрежа на с. Венец – област Шумен”

дата на публикуване:28.06.2013 г.


Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Ремонт на покрива и укрепване на конструкцията на сградата на Младежки дом – с. Венец, общ. Венец, обл. Шумен”

Дата на публикуване: 14.06.2013 година


Публична покана с предмет: „Доставка, чрез покупка на един брой нов автомобил за нуждите на Община Венец”

Дата на публикуване: 07.05.2013 г.


Публична покана с предмет: „Подобряване на състоянието на общинската пътна мрежа на община Венец” Ремонт на ІV-токласна общинска пътна мрежа по обособени позиции: 1. SHU3023 Изгрев- Буйновица от км. 2+533 до км.3+200; 2. SHU1158 Черноглавци – Габрица от км. 5+407 до км.5+907; 3. SHU1021 Венец – Черноглавци от км. 8+205 до км.9+200; 4. SHU2020 Деница – Боян от км. 1+900 до км. 2+300; 5. SHU3027 клон Страхилица от км 0+000 до км 0+900; 6. SHU1024 Буйновица – гр.общ. Самуил от км. 2+757 до км. 3+674; 7. SHU1024 Осеновец -Буйновица – гр.общ. Самуил от км. 0+349 до км. 1+487; 8. SHU2025 клон Капитан Петко от км. 3+790 до км. 4+920; 9. SHU2020 Деница – Боян от км. 0+000 до км. 0+300; 10. SHU1160 гр.общ.Хитрино -Капитан Петко-Ясенково от км. 8+090 до км. 9+550;11. SHU2026 клон Дренци от км. 0+000 до км. 1+300;”

Дата на публикувана: 30.04.2013


“Доставка на хранителни продукти за ЦДГ на територията на Община Венец, по предварителни заявки”


Застрахователна услуга по пет обособени позиции: 1. Застраховка „Автокаско” за МПС; 2. „Гражданска отговорност на автомобилистите”; 3. Допълнителна застраховка „Злополука на местата в МПС”; 4. „Инфраструктурни обекти”; 5. Групова застраховка „Злополука” на служители”.

Публикувана на: 22.03.2013г.


Публична покана с предмет: „Закупуване на дълготрайни материални активи – оборудване и обзавеждане на Център за услуги в домашна среда в Община Венец, по Договор № BG051PO001-5.1.04-0149-С0001 „Социални услуги в домашна среда в Община Венец”, по схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.1.04 „ ПОМОЩ В ДОМА”, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”

Дата на публикуване: 14.03.2013г.


Публична покана: Зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища през 2013 г, на територията на общ. Венец

Публикувано на:11.12.2012 г.


“Доставка на хранителни продукти за ЦДГ на територията на Община Венец, по предварителни заявки”

Публикувано на: 07.11.2012г


“ Подобряване на състоянието на общинската пътна мрежа на Община Венец: Ремонт на ІV-токласна общинска пътна мрежа по обособени позиции: 1.SHU1024 Осеновец-Буйновица- общ.Самуил от км.0+349 до км 1+487; 2. SHU2026 клон Дренци от км 0+000 до км.1+300; 3. SHU1160 гр. общ. Хитрино – К. Петко от км 8+090 до 9+550; 4. SHU2025 клон Капитан Петко 3+790 до км.4+920; 5. SHU1024 Буйновица – общ. Самуил км. 2+757 до км 3+674;

Публикувано на:01.11.2012 г.


Публична покана за обществена поръчка с предмет: „ „ Транспортна услуга по Проект „Образованието на нашите деца – предизвикателство за всички” – BG051PO001-4.1.03-0193”„по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-4.1.03 „Интеграция на децата и учениците от етническите малцинства в образователната система” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

Публикувано на: 10.05.2012г.


Публична покана за обществена поръчка с предмет “Управление и отчитане на проект “Реконструкция на водоснабдителна мрежа на с. Венец – Област Шумен”

Публикувано на: 15.03.2012г.


Покана за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка, чрез събиране на три оферти с предмет: „ Доставка на консумативи по Проект „Образованието на нашите деца – предизвикателство за всички” – BG051PO001-4.1.03-0193”,


УВЕДОМЛЕНИЕ

Във връзка с провеждането на oткритa процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Строителство, реконструкция и рехабилитация на съществуващи общински пътища и мостове на територията на Община Венец”, с две обособени позиции: ЛОТ 1 „Строителство, реконструкция и рехабилитация на съществуващи общински пътища и мостове по проект “Шанс за по-добри основни услуги за населението и икономиката на община Венец чрез рехабилитация на общинска пътна инфраструктура” с ИД №27/321/00005” и ЛОТ 2 „Строителство, реконструкция и рехабилитация на съществуващи общински пътища и мостове по проект “Рехабилитация на общински път SHU1021 и SHU1158 – община Венец” с ИД №27/321/00041”, обявена с Решение 159/25.07.2011 год. на Кмета на Община Венец и публикувана в РОП под номер 00182-2011-0007: Уведомяваме участниците в процедурата, че на 24.02.2012 год. от 13:00 часа в заседателната зала на Община Венец ще се проведе открито заседание на комисията, на което ще бъдат отворени ценовите оферти на участниците.

Дата на публикуване: 20.02.2012 г.


Документазия за избор на изпълнител на СМР по проект “Корекция, почистване и разширяване на речното корито на дере – с. Венец, община Венец, обл. Шумен”

публикувано на 09.02.2012г.


ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА, ЧРЕЗ СЪБИРАНЕ НА ТРИ ОФЕРТИ с предмет “Доставка на оборудвяне на Проект “Образованието на нашите деца – предизвикателството за всички” – BG051ЗO001-4.1.03-0193.”


Уведомление

Покана за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка, чрез събиране на три оферти с предмет: „ Доставка на материали и учебни пособия за дейността на клубовете по интереси по Проект „Образованието на нашите деца – предизвикателство за всички” – BG051PO001-4.1.03-0193”


ПОКАНА – За участие в процедура за възлагане на обществена поръчка по Проект „ Образованието на нашите деца – предизвикателство за всички ” и Договор BG051PO001-4.1.03-0193, по схема BG051PO001-4.1.03 „Интеграция на децата и учениците от етническите малцинства в образователната система”, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.


УВЕДОМЛЕНИЕ

Във връзка с провеждането на oткритa процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Упражняване на строителен надзор, съгласно чл. 166 от ЗУТ за обект: Строителство, реконструкция и рехабилитация на съществуващи общински пътища и мостове на територията на Община Венец”, с две обособени позиции : ЛОТ 1 „Строителен надзор по проект “Шанс за по-добри основни услуги за населението и икономиката на община Венец чрез рехабилитация на общинска пътна инфраструктура”с ИД №27/321/00005” и ЛОТ 2 „Строителен надзор по проект “Рехабилитация на общински път SHU1021 и SHU1158 – община Венец” с ИД №27/321/00041”, обявена с Решение 160/25.07.2011 год. на Кмета на Община Венец и публикувана в РОП под номер 00182-2011-0008:

Уведомяваме участниците в процедурата, че на 09.11.2011 год. от 13:00 часа в заседателната зала на Община Венец ще се проведе открито заседание на комисията, на което ще бъдат отворени ценовите оферти на участниците.

ДАТА НА ПУБЛИКУВАНЕ: 04.11.2011г.


1. Реконструкция на паркове в с. Ясенково, с. Изгрев и с. Осеновец;

2. Закупуване, доставка и монтаж на съоръжения за паркове в с. Ясенково, с. Изгрев и с. Осеновец” по Договор №27/322/00466 от 23.12.2010 г. – мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г.

Документация за участие в открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка с предмет:

Обява

Обява – консултански услуги


Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: «Изграждане на информационен център в с.Венец, община Венец»


Дата на публикуване: 12.08.2013 г.


Обществена поръчка чрез публична покана по реда на глава „Осма а” от ЗОП с предмет: Упражняване на строителен надзор при изпълнението на обект: „Ремонт на покрива и укрепване на конструкцията на сградата на Младежки дом – с. Венец, общ. Венец, обл. Шумен”

Skip to content