Община Венец

Административните услуги, които община Венец извършва, се  предоставят от Центъра за услуги

и информация на гражданите.

Център за услуги и информация на гражданите

Адрес: община Венец, с.Венец ул.Кирил и Методий

№24, партер, в сградата на община Венец

Ел. поща: kmet@venets.bg

Телефон за връзка: 05343/21-90;

Факс: 05343/8980

Работно време: от 8:00 до 16:30 часа без прекъсване

Начини на заявяване на административни услуги:

 • Лично или чрез уполномощено лице, с нотариално заверено пълномощно, в Центъра за услуги и информация на гражданите, с подаване на писмено заявление по образец;
 • Устно, като се отразяват в прокол, който се подписва от заявителя и от длъжностното лице, което го е съставило;
 • чрез лицензиран пощенски оператор;
 • по факс 05343/8980;

Начини на получаване на издадения индивидуален административен акт:

 • Лично или чрез упълномощено лице в Центъра за услуги и информация на гражданите;
 • Чрез лицензиран пощенски оператор на адрес, като заявителят декларира, че пощенските разходи са за негова сметка, платими при получаването му за вътрешни пощенски пратки и е съм съгласен документите да бъдат пренасяни за служебни цели;
 • Индивидуалният административен акт да бъде изпратен:

* като вътрешна препоръчана пощенска пратка;

* като върешна куриерска пратка;

* като международна препоръчана пощенска пратка;

Начини на плащане на таксата за заявената от Вас административна услуга:

 • На гише „Каса” в Център за услуги и информация на гражданите;
 • По банкова сметка:
 • IBAN: BG14DEMI92408400038510
 • BIC: DEMIBGSF
 • БАНКА„ТЪРГОВСКА БАНКА Д” АД  офис с. Венец

Административен регистър: http://iisda.government.bg/

Skip to content