Община Венец

1989 Издаване на разрешения за поставяве на преместваеми обекти

1990 Осъществяване на контрол по строителство при откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа

1992 Включване на земеделски земи в границите на урбанизираните територии

1993 Издаване на разрешително за ползване на водни обекти – публична общинска собственост, с изключение на разрешителните по чл. 46, ал. 1, т. 3 от Закона за водите

2001 Допускане изработването на проекти за изменение на подробни устройствени планове

2005 Учредяване на еднократно право на прокарване и/или преминаване на съоръжение на техническата инфраструктура през имот-общинска собственост

2018 Удостоверение за административен адрес на поземлени имоти

2025 Разрешаване изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива

2027 Издаване на скици за недвижими имоти

2054 Разглеждане и одобрявяне на инвестиционни проекти, по които се издава разрешение за строеж

2060 Издаване разрешение за изработване на подробни устройствени планове

2061 Допускане на изменения в одобрен инвестиционен проект

2062 Регистриране и въвеждане на строежи в експлоатация, издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация за видовете строежи от IV и V категория

2063 Издаване на констативни протоколи и удостоверения за степен на завършеност на строежи

2082 Удостоверения за идентичност на урегулиран поземлен имот

2083 Издаване скица-виза за проучване и проектиране

2084 Издаване на удостоверение за търпимост на строеж

2085 Издаване на удостоверение за нанасяне на новоизградени сгради в действащия кадастрален план по чл.54а ал.3 от ЗКИР, във връзка с чл.175 от ЗУТ

2111 Изготвяне на справки на заинтересувани лица относно изменения на устройствени планове и схеми

2112 Издаване на разрешение за строеж

2114 Издаване на заповед за учредяване право на преминаване през чужди поземлени имоти

2117 Одобряване на подробен устройствен план

2518 Изменение на план на новообразувани имоти

2879 Промяна на предназначението на сгради

2956 Издаване на разрешение за продължаване на строителство по спрян строеж

Skip to content