Община Венец

СЪОБЩЕНИЕ ДО ЛИЦАТА:

ИВА СТОЯНОВА

с.Буйновица, ул.”Васил Левски” № 9

МАРТИН БОЙКОВ, НИКОЛАЙ МАНОЛОВ, СЕХЕР ЮСУФ, АЙШЕ ЕР, ВЕДАТ МЕХМЕД, БИЛЯН БИЛЯНОВ, ТУНА САДИ ЕР и БУСЕ ФАИК

с.Изгрев, ул.„Деветнадесети май” № 8

 МЪСТЪН МЕХМЕДОВ, РЕМЗИЕ ДЕМИРДЖИ и ИСЛЯМ АХМЕДОВ

с.Осеновец, ул.”Демокрация” № 4

ЖЕКО МАЛЕВ

с.Изгрев, ул.„Лудогорие” № 25

 ГИРАЙ АКСОЙ

с.Изгрев, ул.„Лудогорие” № 23

 МАРТИН АЛДИНОВ, ЮЛИЯНА ВАСИЛЕВА, НАДЯ НЕВЕНОВА и АЛДИН НЕВЕНОВ

с.Изгрев, ул. „Хан Крум” № 11

 АСЯ РАШКОВА и ИЛХАН КУШЧУ

с.Изгрев, ул.„Хан Крум” № 4

МУСТАФА МУСТАФА, СЕВДИЖАН МУСТАФА, ЕФТИМ ИСАЙЕВ, НАДЯ ЧАЛЪШКАН, СЕВДАЛИНА ИСАЙЕВА, АЛЕН МАРИНОВ, АЙНУР  КАСИМ, АЛПЕР ЧАЛЪШКАН, АЙХАН МУТЛУ, АЙШЕ РЮЯ ЧАЛЪШКАН и ЕЙЛЮЛ КИБАР

с.Ясенково, ул.„Долашма” № 6

На основание чл.26, във връзка с чл. 18а, ал.10 от Административно процесуалния кодекс Община Венец уведомява горепосочените лица за това, че в деловодството на общинска администрация  са постъпили заявления с вх. № 100-164 от 24.06.2024 г.,  № 100-166 и № 100-167 от 25.06.2024 г., № 100-168 и № 100-169 от 25.06.2024 г., № 100-170 и № 100-171 от 25.06.2024 г., № 100-172 от 25.06.2024 г., и № 100-175 от 01.07.2024 г., с което на основание чл. 99б, ал.1 от ЗГР е започнало административно производство за установяване спазени ли са изискванията по чл.92, чл.99, ал.1 и 4 и чл. 99а от ЗГР и чл. 140а, ал.1 от Наредба № РД-02-20-9 от 21.05.2012 г. за функциониране на Единната система за гражданска регистрация при извършване на регистрациите им по постоянен и настоящ адрес.

На основание чл.34, ал.1 от АПК горепосочените лица имат право да преглеждат документите по преписката в Центъра за административно обслужване в сградата на Общинска администрация – Венец, всеки работен ден от 08:00 ч. до 16:30 ч., както и да си правят бележки и извадки или – според техническите възможности – копия за тяхна сметка по всяко време на производството, включително и след приключването му с издаване на индивидуален административен акт съгласно Закона за Националния архивен фонд.

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК горепосочените лица могат да изразят становище по събраните доказателства и по предявените искания в седемдневен срок, считано от уведомяването им, както и да правят писмени искания и възражения.

Това съобщение е обявено на 11.07.2024 г. за срок от 7 /седем/ дни, след изтичането на който съобщението се смята за връчено на основание чл.18а, ал.10 от АПК.

Приложение: Заповед № 294 от 10.07.2024 год. за определяне на комисия и извършване на проверка

дата на публикуване: 11.07.2024г.


СЪОБЩЕНИЕ ДО ЛИЦАТА:

АХМЕД МЕХМЕД, ЗЕКИЯ РАСИМОВА, ФУРКАН  МУТЛУ, ГЮРКАН  МУТЛУ с постоянен адрес село Капитан Петко, община Венец, ул.„Шипка“ № 5

На основание чл.26 във вр. с чл.18а, ал.10 от Административно-процесуалния кодекс  Община Венец уведомява горепосочените лица за това, че със заповед  № 163/22.04.2024 г. на кмета на община Венец е заличена регистрацията им по постоянен адрес: с. Капитан Петко, община Венец, ул.„Шипка“ № 5.

На основание чл.140а, ал.10 от Наредба № РД-02-20-9 от 21.05.2012 г. за функциониране на Единната система за гражданска регистрация посочените лица следва да подменят личните си документи в едномесечен срок, считано от уведомяването им, на основание чл.99б, ал.5 от ЗГР.

Заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването й пред Административен съд – Шумен. Обжалването не спира изпълнението.

Това съобщение е обявено на 23.04.2024 г. за срок от 7 /седем/ дни, след изтичането на който съобщението се смята за връчено на основание чл.18а, ал.10 от АПК.

Приложение: Заповед № 163 от 22.04.2024 год. за заличаване на адресна регистрация.

дата на публикуване: 23.04.2024г.


СЪОБЩЕНИЕ ДО ЛИЦАТА:

МЕХМЕД  МАХМУД, ЕМИНЕ МАХМУД, ЛЕВЕН ДАВИДОВ, СЕМА ГЮНЕШ, АРИФ СЕЛИМ  ГЮНЕШ, АХМЕТ ЕФЕ   ГЮНЕШ с постоянен адрес село Капитан Петко, община Венец, ул.„Победа“ № 34

На основание чл.26 във вр. с чл.18а, ал.10 от Административно-процесуалния кодекс  Община Венец уведомява горепосочените лица за това, че със заповед  № 162/22.04.2024 г. на кмета на община Венец е заличена регистрацията им по постоянен адрес: с. Капитан Петко, община Венец, ул.„Победа“ № 34.

На основание чл.140а, ал.10 от Наредба № РД-02-20-9 от 21.05.2012 г. за функциониране на Единната система за гражданска регистрация посочените лица следва да подменят личните си документи в едномесечен срок, считано от уведомяването им, на основание чл.99б, ал.5 от ЗГР.

Заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването й пред Административен съд – Шумен. Обжалването не спира изпълнението.

Това съобщение е обявено на 23.04.2024 г. за срок от 7 /седем/ дни, след изтичането на който съобщението се смята за връчено на основание чл.18а, ал.10 от АПК.

Приложение: Заповед № 162 от 22.04.2024 год. за заличаване на адресна регистрация.

дата на публикуване: 23.04.2024г.


СЪОБЩЕНИЕ ДО ЛИЦЕТО:

ЗЕКИЯ ИБРЯМОВА с постоянен адрес село Венец, община Венец, ул.„Васил Левски“ № 4

На основание чл.26 във вр. с чл.18а, ал.10 от Административно-процесуалния кодекс  Община Венец уведомява горепосоченото лице за това, че със заповед  № 161/22.04.2024 г. на кмета на община Венец е заличена регистрацията й по постоянен и настоящ адрес: с. Венец, община Венец, ул. „Васил Левски“ № 4.

На основание чл.140а, ал.10 от Наредба № РД-02-20-9 от 21.05.2012 г. за функциониране на Единната система за гражданска регистрация посоченото лице следва да подмени личните си документи в едномесечен срок, считано от уведомяването й, на основание чл.99б, ал.5 от ЗГР.

Заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването й пред Административен съд – Шумен. Обжалването не спира изпълнението.

Това съобщение е обявено на 23.04.2024 г. за срок от 7 /седем/ дни, след изтичането на който съобщението се смята за връчено на основание чл.18а, ал.10 от АПК.

Приложение: Заповед № 161 от 22.04.2024 год. за заличаване на адресна регистрация.

дата на публикуване: 23.04.2024г.


СЪОБЩЕНИЕ ДО ЛИЦЕТО:

Зекия Ибрямова с постоянен адрес село Венец, община Венец, ул. „Васил Левски“ № 4

На основание чл.26, във връзка с чл. 18а, ал.10 от Административно процесуалния кодекс Община Венец уведомява горепосоченото лице за това, че в деловодството на общинска администрация  е постъпило заявление с вх. № 100-36/08.02.2024 г., с което на основание чл. 99б, ал.1 от ЗГР е започнало административно производство за установяване спазени ли са изискванията по чл.92, чл.99, ал.1 и 4 и чл. 99а от ЗГР и чл. 140а, ал.1 от Наредба № РД-02-20-9 от 21.05.2012 г. за функциониране на Единната система за гражданска регистрация при извършване на регистрациите им по постоянен и настоящ адрес.

На основание чл.34, ал.1 от АПК горепосоченото лице има право да преглежда документите по преписката в Центъра за административно обслужване в сградата на Общинска администрация – Венец, всеки работен ден от 08:00 ч. до 16:30 ч., както и да си прави бележки и извадки или – според техническите възможности – копия за негова сметка по всяко време на производството, включително и след приключването му с издаване на индивидуален административен акт съгласно Закона за Националния архивен фонд.

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК горепосоченото лице може да изрази становище по събраните доказателства и по предявените искания в седемдневен срок, считано от уведомяването му, както и да прави писмени искания и възражения.

Това съобщение е обявено на 04.04.2024 г. за срок от 7 /седем/ дни, след изтичането на който съобщението се смята за връчено на основание чл.18а, ал.10 от АПК.

Приложение: Заповед № 120 от 03.04.2024 год. за определяне на комисия и извършване на проверка.

дата на публикуване: 04.04.2024г.


СЪОБЩЕНИЕ ДО ЛИЦАТА:

МЕХМЕД  МАХМУД, ЕМИНЕ МАХМУД, ЛЕВЕН ДАВИДОВ, СЕМА ГЮНЕШ, АРИФ СЕЛИМ  ГЮНЕШ, АХМЕТ ЕФЕ   ГЮНЕШ с постоянен адрес село Капитан Петко, община Венец, ул. „Победа“ № 34

На основание чл.26, във връзка с чл. 18а, ал.10 от Административно процесуалния кодекс Община Венец уведомява горепосочените лица за това, че в деловодството на общинска администрация  е постъпило заявление с вх. № 100-67/26.02.2024 г., с което на основание чл. 99б, ал.1 от ЗГР е започнало административно производство за установяване спазени ли са изискванията по чл.92, чл.99, ал.1 и 4 и чл. 99а от ЗГР и чл. 140а, ал.1 от Наредба № РД-02-20-9 от 21.05.2012 г. за функциониране на Единната система за гражданска регистрация при извършване на регистрациите им по постоянен и настоящ адрес.

На основание чл.34, ал.1 от АПК горепосочените лица имат право да преглеждат документите по преписката в Центъра за административно обслужване в сградата на Общинска администрация – Венец, всеки работен ден от 08:00 ч. до 16:30 ч., както и да си правят бележки и извадки или – според техническите възможности – копия за тяхна сметка по всяко време на производството, включително и след приключването му с издаване на индивидуален административен акт съгласно Закона за Националния архивен фонд.

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК горепосочените лица могат да изразят становище по събраните доказателства и по предявените искания в седемдневен срок, считано от уведомяването им, както и да правят писмени искания и възражения.

Това съобщение е обявено на 04.04.2024 г. за срок от 7 /седем/ дни, след изтичането на който съобщението се смята за връчено на основание чл.18а, ал.10 от АПК.

Приложение: Заповед № 120 от 03.04.2024 год. за определяне на комисия и извършване на проверка.

дата на публикуване: 04.04.2024г.


СЪОБЩЕНИЕ ДО ЛИЦАТА:

АХМЕД МЕХМЕД, ЗЕКИЯ РАСИМОВА, ФУРКАН МУТЛУ и ГЮРКАН МУТЛУ с постоянен адрес село Капитан Петко, община Венец, ул. „Шипка“ № 5

На основание чл.26, във връзка с чл. 18а, ал.10 от Административно процесуалния кодекс Община Венец уведомява горепосочените лица за това, че в деловодството на общинска администрация  е постъпило заявление с вх. № 100-68/28.02.2024 г., с което на основание чл. 99б, ал.1 от ЗГР е започнало административно производство за установяване спазени ли са изискванията по чл.92, чл.99, ал.1 и 4 и чл. 99а от ЗГР и чл. 140а, ал.1 от Наредба № РД-02-20-9 от 21.05.2012 г. за функциониране на Единната система за гражданска регистрация при извършване на регистрациите им по постоянен и настоящ адрес.

На основание чл.34, ал.1 от АПК горепосочените лица имат право да преглеждат документите по преписката в Центъра за административно обслужване в сградата на Общинска администрация – Венец, всеки работен ден от 08:00 ч. до 16:30 ч., както и да си правят бележки и извадки или – според техническите възможности – копия за тяхна сметка по всяко време на производството, включително и след приключването му с издаване на индивидуален административен акт съгласно Закона за Националния архивен фонд.

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК горепосочените лица могат да изразят становище по събраните доказателства и по предявените искания в седемдневен срок, считано от уведомяването им, както и да правят писмени искания и възражения.

Това съобщение е обявено на 04.04.2024 г. за срок от 7 /седем/ дни, след изтичането на който съобщението се смята за връчено на основание чл.18а, ал.10 от АПК.

Приложение: Заповед № 120 от 03.04.2024 год. за определяне на комисия и извършване на проверка.

дата на публикуване: 04.04.2024г.


СЪОБЩЕНИЕ ДО ЛИЦАТА:

ФИЛИП РУСЕВ, ЮЛИЯ РУСЕВА, ИЛКНУР АЙДЪН, МЕХМЕТБАТУХАН ЙОЗГЮР с постоянен адрес село Ясенково, община Венец, ул. „Деветнадесети май“ № 27.

На основание чл.26, във връзка с чл. 18а, ал.10 от Административно процесуалния кодекс Община Венец уведомява горепосочените лица за това, че в деловодството на общинска администрация  е постъпило заявление с вх. № 100-22/08.02.2024 г., с което на основание чл. 99б, ал.1 от ЗГР е започнало административно производство за установяване спазени ли са изискванията по чл.92, чл.99, ал.1 и 4 и чл. 99а от ЗГР и чл. 140а, ал.1 от Наредба № РД-02-20-9 от 21.05.2012 г. за функциониране на Единната система за гражданска регистрация при извършване на регистрациите им по постоянен и настоящ адрес.

На основание чл.34, ал.1 от АПК горепосочените лица имат право да преглеждат документите по преписката в Центъра за административно обслужване в сградата на Общинска администрация – Венец, всеки работен ден от 08:00 ч. до 16:30 ч., както и да си правят бележки и извадки или – според техническите възможности – копия за тяхна сметка по всяко време на производството, включително и след приключването му с издаване на индивидуален административен акт съгласно Закона за Националния архивен фонд.

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК горепосочените лица могат да изразят становище по събраните доказателства и по предявените искания в седемдневен срок, считано от уведомяването им, както и да правят писмени искания и възражения.

Това съобщение е обявено на 21.02.2024 г. за срок от 7 /седем/ дни, след изтичането на който съобщението се смята за връчено на основание чл.18а, ал.10 от АПК.

Приложение: Заповед № 067 от 21.02.2024 год. за определяне на комисия и извършване на проверка.

дата на публикуване: 21.02.2024г.


СЪОБЩЕНИЕ ДО ЛИЦЕТО:

Найда Исайева с постоянен адрес село Буйновица, община Венец, ул. „Отец Паисий“ № 17.

На основание чл.26, във връзка с чл. 18а, ал.10 от Административно процесуалния кодекс Община Венец уведомява горепосоченото лице за това, че в деловодството на общинска администрация  е постъпило заявление с вх. № 100-29/20.02.2024 г., с което на основание чл. 99б, ал.1 от ЗГР е започнало административно производство за установяване спазени ли са изискванията по чл.92, чл.99, ал.1 и 4 и чл. 99а от ЗГР и чл. 140а, ал.1 от Наредба № РД-02-20-9 от 21.05.2012 г. за функциониране на Единната система за гражданска регистрация при извършване на регистрациите им по постоянен и настоящ адрес.

На основание чл.34, ал.1 от АПК горепосоченото лице има право да преглежда документите по преписката в Центъра за административно обслужване в сградата на Общинска администрация – Венец, всеки работен ден от 08:00 ч. до 16:30 ч., както и да си прави бележки и извадки или – според техническите възможности – копия за негова сметка по всяко време на производството, включително и след приключването му с издаване на индивидуален административен акт съгласно Закона за Националния архивен фонд.

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК горепосоченото лице може да изрази становище по събраните доказателства и по предявените искания в седемдневен срок, считано от уведомяването му, както и да прави писмени искания и възражения.

Това съобщение е обявено на 21.02.2024 г. за срок от 7 /седем/ дни, след изтичането на който съобщението се смята за връчено на основание чл.18а, ал.10 от АПК.

Приложение: Заповед № 067 от 21.02.2024 год. за определяне на комисия и извършване на проверка.

дата на публикуване: 21.02.2024г.


СЪОБЩЕНИЕ ДО ЛИЦЕТО:

Метин Мехмедов с постоянен адрес село Боян, община Венец, ул. „Кишинев“ № 9.

На основание чл.26, във връзка с чл. 18а, ал.10 от Административно процесуалния кодекс Община Венец уведомява горепосоченото лице за това, че в деловодството на общинска администрация е постъпило заявление с вх. № 100-30/21.02.2024 г., с което на основание чл. 99б, ал.1 от ЗГР е започнало административно производство за установяване спазени ли са изискванията по чл.92, чл.99, ал.1 и 4 и чл. 99а от ЗГР и чл. 140а, ал.1 от Наредба № РД-02-20-9 от 21.05.2012 г. за функциониране на Единната система за гражданска регистрация при извършване на регистрациите им по постоянен и настоящ адрес.

На основание чл.34, ал.1 от АПК горепосоченото лице има право да преглежда документите по преписката в Центъра за административно обслужване в сградата на Общинска администрация – Венец, всеки работен ден от 08:00 ч. до 16:30 ч., както и да си прави бележки и извадки или – според техническите възможности – копия за негова сметка по всяко време на производството, включително и след приключването му с издаване на индивидуален административен акт съгласно Закона за Националния архивен фонд.

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК горепосоченото лице може да изрази становище по събраните доказателства и по предявените искания в седемдневен срок, считано от уведомяването му, както и да прави писмени искания и възражения.

Това съобщение е обявено на 21.02.2024 г. за срок от 7 /седем/ дни, след изтичането на който съобщението се смята за връчено на основание чл.18а, ал.10 от АПК.

Приложение: Заповед № 067 от 21.02.2024 год. за определяне на комисия и извършване на проверка.

дата на публикуване: 21.02.2024г.


СЪОБЩЕНИЕ ДО ЛИЦАТА:

ФИЛИП РУСЕВ, ЮЛИЯ РУСЕВА, ИЛКНУР АЙДЪН, МЕХМЕТБАТУХАН ЙОЗГЮР с постоянен адрес село Ясенково, община Венец, ул.„Деветнадесети май“ № 27

На основание чл.26 във вр. с чл.18а, ал.10 от Административно-процесуалния кодекс  Община Венец уведомява горепосочените лица за това, че със заповед  № 074/05.03.2024 г. на кмета на община Венец е заличена регистрацията им по постоянен адрес: с. Ясенково, община Венец, ул. „Деветнадесети май“ № 27.

На основание чл.140а, ал.10 от Наредба № РД-02-20-9 от 21.05.2012 г. за функциониране на Единната система за гражданска регистрация посочените лица следва да подменят личните си документи в едномесечен срок, считано от уведомяването им, на основание чл.99б, ал.5 от ЗГР.

Заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването й пред Административен съд – Шумен. Обжалването не спира изпълнението.

Това съобщение е обявено на 06.03.2024 г. за срок от 7 /седем/ дни, след изтичането на който съобщението се смята за връчено на основание чл.18а, ал.10 от АПК.

Приложение: Заповед № 074 от 05.03.2024 год. за заличаване на адресна регистрация.

дата на публикуване: 06.03.2024г.


СЪОБЩЕНИЕ ДО ЛИЦЕТО:

Найда Исайева с постоянен адрес село Буйновица, община Венец, ул.„Отец Паисий“ № 17

На основание чл.26 във вр. с чл.18а, ал.10 от Административно-процесуалния кодекс  Община Венец уведомява горепосоченото лице за това, че със заповед  № 075/05.03.2024 г. на кмета на община Венец е заличена регистрацията й по постоянен адрес: с. Буйновица, община Венец, ул.„Отец Паисий“ № 17.

На основание чл.140а, ал.10 от Наредба № РД-02-20-9 от 21.05.2012 г. за функциониране на Единната система за гражданска регистрация посоченото лице следва да подмени личните си документи в едномесечен срок, считано от уведомяването им, на основание чл.99б, ал.5 от ЗГР.

Заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването й пред Административен съд – Шумен. Обжалването не спира изпълнението.

Това съобщение е обявено на 06.03.2024 г. за срок от 7 /седем/ дни, след изтичането на който съобщението се смята за връчено на основание чл.18а, ал.10 от АПК.

Приложение: Заповед № 075 от 05.03.2024 год. за заличаване на адресна регистрация.

дата на публикуване: 06.03.2024г.


СЪОБЩЕНИЕ ДО ЛИЦЕТО:

Метин Мехмедов с постоянен адрес село Боян, община Венец, ул.„Кишинев“ № 9

На основание чл.26 във вр. с чл.18а, ал.10 от Административно-процесуалния кодекс  Община Венец уведомява горепосоченото лице за това, че със заповед  № 076/05.03.2024 г. на кмета на община Венец е заличена регистрацията му по постоянен и настоящ адрес: с. Боян, община Венец, ул.„Кишинев“ № 9.

На основание чл.140а, ал.10 от Наредба № РД-02-20-9 от 21.05.2012 г. за функциониране на Единната система за гражданска регистрация посоченото лице следва да подмени личните си документи в едномесечен срок, считано от уведомяването им, на основание чл.99б, ал.5 от ЗГР.

Заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването й пред Административен съд – Шумен. Обжалването не спира изпълнението.

Това съобщение е обявено на 06.03.2024 г. за срок от 7 /седем/ дни, след изтичането на който съобщението се смята за връчено на основание чл.18а, ал.10 от АПК.

Приложение: Заповед № 076 от 05.03.2024 год. за заличаване на адресна регистрация.

дата на публикуване: 06.03.2024г.

Skip to content