Община Венец

СЪОБЩЕНИЕ ДО ЛИЦАТА:

ФИЛИП РУСЕВ, ЮЛИЯ РУСЕВА, ИЛКНУР АЙДЪН, МЕХМЕТБАТУХАН ЙОЗГЮР с постоянен адрес село Ясенково, община Венец, ул. „Деветнадесети май“ № 27.

На основание чл.26, във връзка с чл. 18а, ал.10 от Административно процесуалния кодекс Община Венец уведомява горепосочените лица за това, че в деловодството на общинска администрация  е постъпило заявление с вх. № 100-22/08.02.2024 г., с което на основание чл. 99б, ал.1 от ЗГР е започнало административно производство за установяване спазени ли са изискванията по чл.92, чл.99, ал.1 и 4 и чл. 99а от ЗГР и чл. 140а, ал.1 от Наредба № РД-02-20-9 от 21.05.2012 г. за функциониране на Единната система за гражданска регистрация при извършване на регистрациите им по постоянен и настоящ адрес.

На основание чл.34, ал.1 от АПК горепосочените лица имат право да преглеждат документите по преписката в Центъра за административно обслужване в сградата на Общинска администрация – Венец, всеки работен ден от 08:00 ч. до 16:30 ч., както и да си правят бележки и извадки или – според техническите възможности – копия за тяхна сметка по всяко време на производството, включително и след приключването му с издаване на индивидуален административен акт съгласно Закона за Националния архивен фонд.

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК горепосочените лица могат да изразят становище по събраните доказателства и по предявените искания в седемдневен срок, считано от уведомяването им, както и да правят писмени искания и възражения.

Това съобщение е обявено на 21.02.2024 г. за срок от 7 /седем/ дни, след изтичането на който съобщението се смята за връчено на основание чл.18а, ал.10 от АПК.

Приложение: Заповед № 067 от 21.02.2024 год. за определяне на комисия и извършване на проверка.

дата на публикуване: 21.02.2024г.


СЪОБЩЕНИЕ ДО ЛИЦЕТО:

Найда Исайева с постоянен адрес село Буйновица, община Венец, ул. „Отец Паисий“ № 17.

На основание чл.26, във връзка с чл. 18а, ал.10 от Административно процесуалния кодекс Община Венец уведомява горепосоченото лице за това, че в деловодството на общинска администрация  е постъпило заявление с вх. № 100-29/20.02.2024 г., с което на основание чл. 99б, ал.1 от ЗГР е започнало административно производство за установяване спазени ли са изискванията по чл.92, чл.99, ал.1 и 4 и чл. 99а от ЗГР и чл. 140а, ал.1 от Наредба № РД-02-20-9 от 21.05.2012 г. за функциониране на Единната система за гражданска регистрация при извършване на регистрациите им по постоянен и настоящ адрес.

На основание чл.34, ал.1 от АПК горепосоченото лице има право да преглежда документите по преписката в Центъра за административно обслужване в сградата на Общинска администрация – Венец, всеки работен ден от 08:00 ч. до 16:30 ч., както и да си прави бележки и извадки или – според техническите възможности – копия за негова сметка по всяко време на производството, включително и след приключването му с издаване на индивидуален административен акт съгласно Закона за Националния архивен фонд.

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК горепосоченото лице може да изрази становище по събраните доказателства и по предявените искания в седемдневен срок, считано от уведомяването му, както и да прави писмени искания и възражения.

Това съобщение е обявено на 21.02.2024 г. за срок от 7 /седем/ дни, след изтичането на който съобщението се смята за връчено на основание чл.18а, ал.10 от АПК.

Приложение: Заповед № 067 от 21.02.2024 год. за определяне на комисия и извършване на проверка.

дата на публикуване: 21.02.2024г.


СЪОБЩЕНИЕ ДО ЛИЦЕТО:

Метин Мехмедов с постоянен адрес село Боян, община Венец, ул. „Кишинев“ № 9.

На основание чл.26, във връзка с чл. 18а, ал.10 от Административно процесуалния кодекс Община Венец уведомява горепосоченото лице за това, че в деловодството на общинска администрация е постъпило заявление с вх. № 100-30/21.02.2024 г., с което на основание чл. 99б, ал.1 от ЗГР е започнало административно производство за установяване спазени ли са изискванията по чл.92, чл.99, ал.1 и 4 и чл. 99а от ЗГР и чл. 140а, ал.1 от Наредба № РД-02-20-9 от 21.05.2012 г. за функциониране на Единната система за гражданска регистрация при извършване на регистрациите им по постоянен и настоящ адрес.

На основание чл.34, ал.1 от АПК горепосоченото лице има право да преглежда документите по преписката в Центъра за административно обслужване в сградата на Общинска администрация – Венец, всеки работен ден от 08:00 ч. до 16:30 ч., както и да си прави бележки и извадки или – според техническите възможности – копия за негова сметка по всяко време на производството, включително и след приключването му с издаване на индивидуален административен акт съгласно Закона за Националния архивен фонд.

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК горепосоченото лице може да изрази становище по събраните доказателства и по предявените искания в седемдневен срок, считано от уведомяването му, както и да прави писмени искания и възражения.

Това съобщение е обявено на 21.02.2024 г. за срок от 7 /седем/ дни, след изтичането на който съобщението се смята за връчено на основание чл.18а, ал.10 от АПК.

Приложение: Заповед № 067 от 21.02.2024 год. за определяне на комисия и извършване на проверка.

дата на публикуване: 21.02.2024г.


СЪОБЩЕНИЕ ДО ЛИЦАТА:

ФИЛИП РУСЕВ, ЮЛИЯ РУСЕВА, ИЛКНУР АЙДЪН, МЕХМЕТБАТУХАН ЙОЗГЮР с постоянен адрес село Ясенково, община Венец, ул.„Деветнадесети май“ № 27

На основание чл.26 във вр. с чл.18а, ал.10 от Административно-процесуалния кодекс  Община Венец уведомява горепосочените лица за това, че със заповед  № 074/05.03.2024 г. на кмета на община Венец е заличена регистрацията им по постоянен адрес: с. Ясенково, община Венец, ул. „Деветнадесети май“ № 27.

На основание чл.140а, ал.10 от Наредба № РД-02-20-9 от 21.05.2012 г. за функциониране на Единната система за гражданска регистрация посочените лица следва да подменят личните си документи в едномесечен срок, считано от уведомяването им, на основание чл.99б, ал.5 от ЗГР.

Заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването й пред Административен съд – Шумен. Обжалването не спира изпълнението.

Това съобщение е обявено на 06.03.2024 г. за срок от 7 /седем/ дни, след изтичането на който съобщението се смята за връчено на основание чл.18а, ал.10 от АПК.

Приложение: Заповед № 074 от 05.03.2024 год. за заличаване на адресна регистрация.

дата на публикуване: 06.03.2024г.


СЪОБЩЕНИЕ ДО ЛИЦЕТО:

Найда Исайева с постоянен адрес село Буйновица, община Венец, ул.„Отец Паисий“ № 17

На основание чл.26 във вр. с чл.18а, ал.10 от Административно-процесуалния кодекс  Община Венец уведомява горепосоченото лице за това, че със заповед  № 075/05.03.2024 г. на кмета на община Венец е заличена регистрацията й по постоянен адрес: с. Буйновица, община Венец, ул.„Отец Паисий“ № 17.

На основание чл.140а, ал.10 от Наредба № РД-02-20-9 от 21.05.2012 г. за функциониране на Единната система за гражданска регистрация посоченото лице следва да подмени личните си документи в едномесечен срок, считано от уведомяването им, на основание чл.99б, ал.5 от ЗГР.

Заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването й пред Административен съд – Шумен. Обжалването не спира изпълнението.

Това съобщение е обявено на 06.03.2024 г. за срок от 7 /седем/ дни, след изтичането на който съобщението се смята за връчено на основание чл.18а, ал.10 от АПК.

Приложение: Заповед № 075 от 05.03.2024 год. за заличаване на адресна регистрация.

дата на публикуване: 06.03.2024г.


СЪОБЩЕНИЕ ДО ЛИЦЕТО:

Метин Мехмедов с постоянен адрес село Боян, община Венец, ул.„Кишинев“ № 9

На основание чл.26 във вр. с чл.18а, ал.10 от Административно-процесуалния кодекс  Община Венец уведомява горепосоченото лице за това, че със заповед  № 076/05.03.2024 г. на кмета на община Венец е заличена регистрацията му по постоянен и настоящ адрес: с. Боян, община Венец, ул.„Кишинев“ № 9.

На основание чл.140а, ал.10 от Наредба № РД-02-20-9 от 21.05.2012 г. за функциониране на Единната система за гражданска регистрация посоченото лице следва да подмени личните си документи в едномесечен срок, считано от уведомяването им, на основание чл.99б, ал.5 от ЗГР.

Заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването й пред Административен съд – Шумен. Обжалването не спира изпълнението.

Това съобщение е обявено на 06.03.2024 г. за срок от 7 /седем/ дни, след изтичането на който съобщението се смята за връчено на основание чл.18а, ал.10 от АПК.

Приложение: Заповед № 076 от 05.03.2024 год. за заличаване на адресна регистрация.

дата на публикуване: 06.03.2024г.

Skip to content