Община Венец

Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните е местна структура към общините и районите за превенция и противодействие на асоциалното поведение на малолетните и непълнолетните.

МКБППМН изпълнява следните дейности:

Административен адрес:
с. Венец , община Венец, област Шумен
ул. Кирил и Методий №24
п.к.9751

Контакти:
Председател на МКБППМН: Фатме Сали
Секретар на МКБППМН: Весиле Реджебова
Телефон: 053 43 / 21-91 вътрешен номер: 121
e-mail: obs_vn@abv.bg

ОБЯВА ЗА НАБИРАНЕ НА КАНДИДАТИ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ВЪЗПИТАТЕЛИ

 

 

Skip to content