Община Венец

Законът за достъп до обществена информация (ЗДОИ) Ви дава право да поискате и получите достъп до информация, без да е необходимо да доказвате конкретен интерес.

Законът не поставя никакви ограничение по отношение на заявителя. Това положение е напълно съобразено с международните стандарти за достъп до документи, в които е залегнал принципът, че информацията създавана и съхранявана от държавните органи, техните териториални звена и органите на местното самоуправление в Република България е достъпна за всеки.

Когато за интересуващата Ви информация се установи едно от следните обстоятелства:

– информацията представлява класифицирана информация (държавна или служебна тайна);

– информацията е свързана с оперативната подготовка на решенията на институциите и няма самостоятелно решение;

– информацията съдържа мнения и позиции във връзка с настоящи или предстоящи преговори;

– информацията засяга права на трето лице (търговска тайна или лични данни) и то изрично е изразило несъгласие за предоставянето и;

– информацията е друга защитена тайна в случаите, предвидени със закон

Община Венец ще приложи съответните разпоредби на ЗДОИ и ще откаже да Ви предостави информацията.

Редът за достъп до информация в Община Венец е подробно уреден във Вътрешни правила за условията и реда за предоставяне на достъп до обществена информация, като за неуредените с тях въпроси се прилагат съответните разпоредби на ЗДОИ.

Как да получите достъп до обществена информация:

Достъпът до обществена информация се предоставя въз основа на писмено заявление или устно запитване. При заявление направено по електронен път не се изисква подпис съгласно изискванията на Закона за електронните документи и електронния подпис.

Заявлението за достъп до обществена информация, следва да съдържа:

– трите имена на лицето или наименование и седалище на юридическото лице, от чието име се подава заявлението;

– точен и пълен адрес за кореспонденция (град/село, пощенски код, улица/ж.к., №, подномер, вход, етаж, апартамент);

– описание на исканата информация или документи;

– предпочитаната форма за предоставяне на достъп до исканата информация (преглед на информацията – оригинал или копие; устна справка; копия на материален носител;  копия предоставени по електронен път, или електронен адрес, където се съхраняват или са публикувани данните; комбинация от форми).

Когато предпочитаната от Вас форма е „копия предоставени по електронен път, или електронен адрес, където се съхраняват или са публикувани данните”, трябва да определите техническите параметри за запис на информацията.

При поискване, на лицата със зрителни увреждания или с увреждания на слухово-говорния апарат се предоставя достъп във форма, максимално удовлетворяваща техните комуникационни възможности, съобразно наличните технически възможности в Община Венец.

Писмени заявления за достъп до обществена информация се подават деловодството на Община Венец  в административната сграда на общината с адрес: с. Венец, ул.”Кирил и Методий” № 24 от 8:00 ч. до 16:30 ч.

За писмени заявления се считат и заявленията, получени по факс: 05343 8980, по електронен път на адрес: obs_vn@abv.bg

Устните запитвания за достъп до обществена информация се приемат от служителите във ЦУИГ гише № 1, находящ се на партерния етаж в административната сграда на Община Венец, за което се съставя протокол, който се регистрира в деловодството на Община Венец.

Срок за разглеждане:

В срок до 14 дни след датата на регистриране на заявление за достъп до обществена информация, Кметът на Община Венец взема решение за предоставяне или за отказ от предоставяне на достъп до исканата обществена информация и уведомява заявителя за своето решение.

Удължаване на срока за разглеждане:

1. С не повече от 10 дни, когато поисканата в заявлението информация е в голямо количество и е необходимо допълнително време за нейната подготовка.

2. С не повече от 14 дни, когато исканата обществена информация се отнася до трето лице и е необходимо съгласието му за предоставянето й.

Уточняване на предмета на обществената информация:

1. Когато не е ясно точно каква информация се иска или тя е формулирана много общо, в 7-дневен срок от постъпване на заявлението, заявителят се уведомява за това и му се дава право да уточни предмета на исканата обществена информация в срок до 30 дни, от получаване на уведомлението.

2. Сроковете за отговор и за удължаване започват да текат от датата на постъпване и регистриране в деловодството на Община Венец на писменото уточняване на предмета на исканата обществена информация.

3. Ако заявителят не уточни предмета на исканата обществена информация в 30 дневен срок, заявлението се оставя без разглеждане.

Заявлението се оставя без разглеждане ако в него не се съдържат следните данни:

-трите имена на лицето или наименование и седалище на юридическото лице, от чието име се подава заявлението;

-точен и пълен адрес за кореспонденция (град/село, пощенски код, улица/ж.к., №, подномер, вход, етаж, апартамент);

-описание на исканата информация или документи;

Когато Община Венец не разполага с исканата информация, но:

1. има данни за местонахождението й – в 14-дневен срок от получаване на заявлението, го препраща, за което заявителят се уведомява. В уведомлението задължително се посочват наименованието и адресът на съответния орган или юридическо лице, към които се препраща заявлението. Сроковете по ЗДОИ започват да текат от момента на получаване на препратеното от съответния орган заявление;

2. няма данни за местонахождение й – в 14-дневен срок заявителя се уведомява за това.

Уведомяване:

Всички уведомления, решения или друга кореспонденция по прилагане на ЗДОИ, изхождащи от Община Венец и адресирани до заявителя, са в писмена форма, като му се изпращат по пощата чрез лицензирана пощенска куриерска служба с обратна разписка,  по електронен път на електронен адрес или му се връчват лично срещу подпис.

Заплащане на информацията:

Разходите по предоставяне на обществена информация се заплащат:

  • На гише „Каса” в Център за услуги и информация на гражданите;
  • По банкова сметка:
  • IBAN: BG14DEMI92408400038510
  • BIC: DEMIBGSF
  • БАНКА„ТЪРГОВСКА БАНКА Д” АД  офис с. Венец

Определяне на размера на разходите по предоставяне на обществена информация:

Достъпът до обществена информация е безплатен.

Разходите по предоставяне на обществена информация се заплащат по нормативи, определени от министъра на финансите, които не могат да превишават материалните разходи по предоставяне на обществената информация.

Не се заплащат допълнителните разходи за поправяне и/или допълване на предоставената обществена информация в случаите, когато тя е неточна или непълна, и това е поискано мотивирано от заявителя.

Срок на достъпа:

Община Венец осигурява 30 дневен срок на достъп до поисканата обществена информация, считано от датата на получаване от заявителя на решението за предоставения достъп.

Място за четене на предоставената обществена информация:

1. Предоставената обществена информация може да бъде четена от заявителя в административната сграда на Община Венец.

2. В случаите, когато поради спецификата на предоставената обществена информация в определеното място е обективно невъзможно да се извърши четене на същата, секретарят на Община Венец определя друго подходящо място, което максимално да удовлетворява предпочитанията на заявителя.

3. За определеното  място за четене на предоставената обществена информация, се съставя протокол в два екземпляра (по един за всяка от страните), който се подписва от заявителя и от секретаря на Община Венец.

Отворен портал за данни на Община Венец

Описание на информационните масиви и ресурси, използвани от Община Венец

Рейтинг на активната прозрачност на Програма Достъп до Информация

Skip to content