Община Венец

Община Венец

Вътрешни правила за деловодната дейност и документооборота в Община Венец

дата на публикуване: 21.06.2022г.


Вътрешни правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма в Община Венец