Община Венец

 

Работното време на Центърът за административно обслужване е от 8.00  до 16.30 ч.  без прекъсване от понеделник до петък.

 В съответните звена за административно обслужване се установява такъв ред за ползване на почивките, който дава възможност да се осигури непрекъсваем режим на работа с потребителите на административни услуги в рамките на установеното  работно време, включително за подаване на заявления/искания, за плащане на каса или чрез ПОС и/или за получаване на информация, данни и документи, в рамките на обявеното за ЦАО работно време.


В случаите, когато в служебните помещения има потребители на административни услуги в края на обявеното работно време, работата на звеното продължава до приключване на тяхното обслужване, но не повече от два астрономически часа след обявеното работно време.

За прием на документи и информация за услугите:

Служителите в Център за административно обслужване

Адрес: Община Венец, с.Венец, ул.Кирил и Методий №24

e-mail: obs_vn@abv.bg

Тел.за връзка:05343/21-90;

Факс: 05343/8980 

Информация за предоставяне на услуги:

Начини на заявяване на услугата:

Начини на получаване на издадения индивидуален административен акт:

  • Лично или чрез упълномощено лице в Центъра за административно обслужване.
  • Чрез лицензиран пощенски оператор на адрес, като заявителят декларира, че пощенските разходи са за негова сметка, платими при получаването му за вътрешни пощенски пратки и е съм съгласен документите да бъдат пренасяни за служебни цели.
  • Индивидуалният административен акт да бъде изпратен:
  • като вътрешна препоръчана пощенска пратка;
  • като вътрешна куриерска пратка;
  • като международна препоръчана пощенска пратка;

Начини на плащане на таксата на заявената от Вас административна услуга:

  • на гише „Каса“ в Център за административно обслужване;
  • по банкова сметка IBAN: BG14DEMI92408400038510

                                                  BIC: DEMIBGSF

                                                  БАНКА: „ТЪРГОВСКА БАНКА Д” АД  офис с. Венец

 

Skip to content