Община Венец

Заповед №330/28.08.2023г. за прекратяване на конкурса

дата на публикуване: 28.08.2023 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл.14 ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДС) и Заповед № 292/02.08.2023 г. на Кмета на Община Венец, във връзка с чл.10 и чл.10а, ал.2 от Закона за държавния служител и чл.4 ал.1 и чл.13 ал.1 от (НПКПМДС) се обявява конкурс за длъжността Ръководител на Звено за вътрешен одит при Общинска администрация Венец.

Заповед №292/02.08.2023 г. за обявяване на конкурс

Обявление за конкурс

Заявление за участие в конкурс

Декларация по чл. 21, ал. 2 от ЗВОПС

Декларация по чл.17,ал.3 от НПКПМДС

дата на публикуване: 04.08.2023 г.


Извлечение от Протокол относно окончателен резултат от проведен конкурс на 24.06.2020г.

Система за определяне на резултатите за провеждането на конкурс за назначаване на държавен служител на длъжността – юрисконсулт към Дирекция “ФСД и УС”, Началник отдел “Общински приходи” в община Венец и Секретар на Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни в Община Венец

Списък на допуснатите кандидати до участие в конкурса за заемане на длъжността – юрисконсулт, началник отдел “Общински приходи” и  Секретар на Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни в Община Венец, обявен със заповед №183/29.05.2020г. на кмета на община Венец

Списък на недопуснатите кандидати до участие в конкурса за заемане на длъжността – Секретар на Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни в Община Венец, обявен със заповед №183/29.05.2020г. на кмета на община Венец

Заповед №183/29.05.2020г. за обявяване на конкурси за длъжностите – Юрисконсулт към Дирекция “ФСД и УС”, Началник отдел “Общински приходи” в Община Венец и Секретар на Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни в Община Венец

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС:

-Мотивационно писмо;

-Писмено заявление за участие в конкурса /Приложение №3 към чл.17, ал.2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавните служители;

– Декларация по чл.17, ал.3, т.1 от НПКПМДС, във връзка с чл.7, ал.1 и 2 от Закона за държавния служител за гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;

-Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността;

-Копие от документите, които удостоверяват продължителността на професионалния опит;

-Подробна автобиография;

Заповед №102/25.03.2020г. за прекратяване на конкурсните процедури за длъжностите – Юрисконсулт към Дирекция “ФСД и УС” и Началник отдел “Общински приходи” в Община Венец

КОНКУРСИ ЗА АДМИНИСТРАТИВНА СТРУКТУРА – ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕНЕЦ

Skip to content