Община Венец

Община Венец

Извлечение от Протокол относно окончателен резултат от проведен конкурс на 24.06.2020г.

Система за определяне на резултатите за провеждането на конкурс за назначаване на държавен служител на длъжността – юрисконсулт към Дирекция “ФСД и УС”, Началник отдел “Общински приходи” в община Венец и Секретар на Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни в Община Венец

Списък на допуснатите кандидати до участие в конкурса за заемане на длъжността – юрисконсулт, началник отдел “Общински приходи” и  Секретар на Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни в Община Венец, обявен със заповед №183/29.05.2020г. на кмета на община Венец

Списък на недопуснатите кандидати до участие в конкурса за заемане на длъжността – Секретар на Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни в Община Венец, обявен със заповед №183/29.05.2020г. на кмета на община Венец

Заповед №183/29.05.2020г. за обявяване на конкурси за длъжностите – Юрисконсулт към Дирекция “ФСД и УС”, Началник отдел “Общински приходи” в Община Венец и Секретар на Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни в Община Венец

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС:

-Мотивационно писмо;

-Писмено заявление за участие в конкурса /Приложение №3 към чл.17, ал.2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавните служители;

– Декларация по чл.17, ал.3, т.1 от НПКПМДС, във връзка с чл.7, ал.1 и 2 от Закона за държавния служител за гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;

-Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността;

-Копие от документите, които удостоверяват продължителността на професионалния опит;

-Подробна автобиография;

Заповед №102/25.03.2020г. за прекратяване на конкурсните процедури за длъжностите – Юрисконсулт към Дирекция “ФСД и УС” и Началник отдел “Общински приходи” в Община Венец

КОНКУРСИ ЗА АДМИНИСТРАТИВНА СТРУКТУРА – ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕНЕЦ