Община Венец

Информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение за “Извършване на дейности със строителни отпадъци – рециклиране и оползотворяване на отпадъци, чрез влагане в обратни насипи на строителни площадки на дружеството на територията на област Шумен и област Търговище”.

дата на публикуване: 20.03.2024г.


Годишен отчет по ЗЕВИ за 2023г.

дата на публикуване: 16.02.2024г.


Процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води чрез съществуващо водовземно съоражение с вх.№РР-5575/06.10.2021г.

дата на публикуване: 14.02.2024г.


Процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води чрез съществуващи водовземни съоражения

дата на публикуване: 12.02.2024г.


Годишен отчет по чл.12 от ЗЕЕ – 2023г.

дата на публикуване: 13.12.2023г.


Извършване на дейности със строителни отпадъци от ” КИЙСТОУН БГ” ООД

дата на публикуване: 17.10.2023г.


Съобщение съгласно чл.62, ал.1 от Закона за водите за водовземане от “ТК-НИК-Изгрев”

дата на публикуване: 16.10.2023г.


Становище за ОВОС – “Енергая” ЕООД

дата на публикуване: 25.08.2023г.


Стартира проучване чрез анкета във връзка с прилагането на ИТИ в СИР

дата на публикуване: 08.08.2023г.


Доклад за ОВОС за обект ” Изграждане на вятърен парк за производство на електрическа енергия – Габрица и въздушна електропроводна линия 110kV, свързваща бъдеща 33/110 kV подстанция “Близнаци” с мрежата на ЕСО ЕАД”

дата на публикуване: 11.07.2023г.


Искане за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение /ИП/ ” Механизирано подновяване на железния път в междугарието – Висока поляна – Хитрино – 13 520м”

дата на публикуване: 13.06.2023г.


Обща информация относно ограничителни мерки на ЕС

дата на публикуване: 03.05.2023г.


Механизирано подновяване на железния път в междугарието Висока Поляна – Хитрино 13 520м

дата на публикуване: 27.04.2023г.


Обява за приемане на български граждани на Срочна служба в доброволния резерв.

дата на публикуване: 20.03.2023г.


Проучване на ЕК за нелоялните търговски практики – Анкета

дата на публикуване: 01.02.2023г.


Бране на Розов златовръх

дата на публикуване: 25.01.2022г.


ВЛ 110kV за присъединяване на ВяЕЦ “Габрица” към преносната електрическа мрежа 110 kV във връзка с инвестиционно предложение

дата на публикуване: 19.01.2022г.


Годишен отчет по чл.12 от ЗЕЕ и чл.10 от ЗЕВИ за 2022г.

дата на публикуване:13.12.2022г.


Процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води чрез съществуващо водовземно съоражение

дата на публикуване:28.11.2022г.


Техническо задание ОВОС вятърен парк Габрица

дата на публикуване:02.11.2022г.


Краткосрочна програма за насърчаване използването на възобновяеми енергийни източници и биогорива в Община Венец 2022-2024г.

дата на публикуване:01.08.2022г.


Процедура за определяне на санитарно-охранителната зона (СОЗ) около каптиран извор “КИ Борци-ВиК Шумен-Борци”

дата на публикуване:28.07.2022г.


Съвет на децата

дата на публикуване:04.04.2022г.


Решение №ШУ – 11 – ЕО/2022г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка


Решение №ШУ – 10 – ЕО/2022г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка


Oбява по Заповед №071 от 08.03.2022г.


Решение №ШУ-32-ЕО/2021 за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка


Годишен отчет по чл.10 от ЗЕВИ – 2021г.


Годишен отчет по чл.12 от ЗЕЕ – 2021г.


ДОВОС “Ботера Индъстри” ООД


Уведомление за инвестиционно предложение от ЗП Салим Халим с.Буйновица, Община Венец


Решение №190/10.08.2021г. на Обс – Венец за изменение на ОУП на община Венец


Заповед №233/06.08.2021г. за определяне следните мерки за осигуряване на пожарна безопасност на територията на Община Венец


Уведомление за инвестиционно предложение: “Изграждане на Вятърен парк за производство на електрическа енергия – Габрица и изграждане на въздушна линия (електрически кабел 110 kV), свързваща бъдещата ЗЗ/110kV подстанция “Близнаци” с мрежата на НЕК”


Заповед №176 от 22.06.2021г. относно настъпването на етап “Восъчна зрялост” на посевите от житни култури, считано от 15.06.2021г. до 30.06.2021г. и обявявам пожароопасен сезон за територията на Община Венец


Годишен отчет по чл.10 от ЗЕВИ – 2020г.


Годишен отчет по чл.12 от ЗЕЕ – 2020г.


“Обособяване на гробищен парк” в поземлен имот с идентификатор 32562.15.10 по КК на с.Изгрев, община Венец с НТП:”Нива” с възложител Община Венец

дата на публикуване:17.11.2020г.


“Обособяване на гробищен парк” в поземлен имот с идентификатор 81061.18.103 по КК на с.Черноглавци, община Венец с НТП:”Изоставена орна земя”

дата на публикуване:17.11.2020г.


“Обособяване на гробищен парк” в поземлен имот с идентификатор 10642.31.27 по КК на с.Венец, община Венец с НТП:”Нива”

дата на публикуване:17.11.2020г.

Skip to content