Община Венец

 

“Обособяване на гробищен парк” в поземлен имот с идентификатор 32562.15.10 по КК на с.Изгрев, община Венец с НТП:”Нива” с възложител Община Венец

дата на публикуване:17.11.2020г.


“Обособяване на гробищен парк” в поземлен имот с идентификатор 81061.18.103 по КК на с.Черноглавци, община Венец с НТП:”Изоставена орна земя”

дата на публикуване:17.11.2020г.


“Обособяване на гробищен парк” в поземлен имот с идентификатор 10642.31.27 по КК на с.Венец, община Венец с НТП:”Нива”

дата на публикуване:17.11.2020г.