Община Венец

Решение №190/10.08.2021г. на Обс – Венец за изменение на ОУП на община Венец


Заповед №233/06.08.2021г. за определяне следните мерки за осигуряване на пожарна безопасност на територията на Община Венец


Уведомление за инвестиционно предложение: “Изграждане на Вятърен парк за производство на електрическа енергия – Габрица и изграждане на въздушна линия (електрически кабел 110 kV), свързваща бъдещата ЗЗ/110kV подстанция “Близнаци” с мрежата на НЕК”


Заповед №176 от 22.06.2021г. относно настъпването на етап “Восъчна зрялост” на посевите от житни култури, считано от 15.06.2021г. до 30.06.2021г. и обявявам пожароопасен сезон за територията на Община Венец


Годишен отчет по чл.10 от ЗЕВИ – 2020г.


Годишен отчет по чл.12 от ЗЕЕ – 2020г.


“Обособяване на гробищен парк” в поземлен имот с идентификатор 32562.15.10 по КК на с.Изгрев, община Венец с НТП:”Нива” с възложител Община Венец

дата на публикуване:17.11.2020г.


“Обособяване на гробищен парк” в поземлен имот с идентификатор 81061.18.103 по КК на с.Черноглавци, община Венец с НТП:”Изоставена орна земя”

дата на публикуване:17.11.2020г.


“Обособяване на гробищен парк” в поземлен имот с идентификатор 10642.31.27 по КК на с.Венец, община Венец с НТП:”Нива”

дата на публикуване:17.11.2020г.