Община Венец

В средата на програмния период 2021–2027 община Венец подготвя междинна оценка на Плана за интегрирано развитие на община Венец. Целта на тази дейност е да се направи оценка в каква степен се постигат целите и очакваните резултати, заложени в ПИРО,  както и дали е необходимо да бъде извършена актуализация в Плана, съобразно променените условия в икономическото, социално и екологично състояние на общината и външната среда.

В тази връзка ще ви бъдем благодарни, ако до 30-ти май 2024 г. изразите вашето мнение по въпросите в анкетната карта на следния линк:

Анкетна карта

 Плана за интегрирано развитие на община Венец 2021-2027 е достъпен на адрес:

https://venets.bg/proekti-i-programi/plan-za-integrirano-razvitie-na-obshtina-venets-za-perioda-2021-2027g/

Skip to content