Община Венец

Състав на постоянните комисии при Общински съвет – Венец

Комисия по бюджет, финанси, икономика и инвестиционна политика:

       Председател: Синан Халилов

      Членове: 1. Къймет Исмаил

                        2. Хюсеин Хюсеин

                        3. Сали Мустафа

                        4. Сехер Юсуф

Комисия по образование, култура, спорт, здравеопазване и социална политика:

       Председател: Леман Насуф

         Членове: 1. Орхан Кърджалиев

                          2. Ибрахим Ибрямов

Комисия по устройство на територията, пътна и селищна мрежа, околна среда и благоустройство:

      Председател: Мохамед Сали

      Членове: 1. Ръфкъ Хюсеин

                       2. Бирджан Касперов

                       3. Илхан Сейфулов

                       4. Али Алиев

Комисията по местно самоуправление, нормативна уредба и регионална политика:

       Председател: Недрет Мехмед

       Членове: 1. Бахри Мехмедов

                         2. Метхи Сали

Комисия за противодействие на корупцията:

       Председател: Мохамед Сали

       Членове: 1. Синан Халилов

                         2. Леман Насуф

дата на актуализация: 07.12.2023г.

Skip to content