Община Венец

Община Венец

Състав на постоянните комисии при Общински съвет – Венец

Комисия по бюджет, финанси, икономика и инвестиционна политика в състав от 5 души:

Председател:
Бейхан Ридван Али
Членове:
1. Синан Нурулов Халилов
 
2. Йозай Юзджанов Себайдинов
 
3. Сюлейман Мехмед Сюлейман
 
4. Ибрахим Реджебов Ибрямов

Комисия по образование, култура, спорт, здравеопазване и социална политика да е в състав от 3 души:

Председател:
Мехмед Мустафа Мехмед
Членове:
1. Сехер Махмуд Юсуф
 
2. Дилбер Хайредин Бахри
 
3.Къймет Юсуф Исмаил
 

4.Недрет Ахмед Мехмед 

Комисия по устройство на територията, пътна и селищна мрежа, околна среда и благоустройство да е в състав от 3 души:

Председател:
Насуф Недрет Якуб
Членове:

1. Бирджан Ердоанов Касперов

 

2. Ахмед Тахиров Ахмедов

Комисията по местно самоуправление, нормативна уредба и регионална политика да е в състав от 5 души:

Председател:
Мохамед Кяшиф Сали
Членове:

1.Динчер Неджиб Юсуф

 

2.Сали Мюмюм Карамахмуд

Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество да е в състава от 3 души:

Председател:
Сюлейман Мехмед Сюлейман
Членове:

1.Къймет Юсуф Исмаил

 

2.Недрет Ахмед Мехмед