Община Венец

Информация за достъп до е-услуги чрез Единния модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги

Е- услуги в Община Венец чрез ЕПДЕАУ

1997 Издаване на удостоверение за настоящ адрес при вече регистриран настоящ адрес

2020 Издаване на заверен препис или копие от личeн регистрационeн картон или страница от семейния регистър на населението

2075 Издаване на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца

2076 Издаване на удостоверение за раждане – дубликат

2109 Издаване на удостоверение за семейно положение

2128 Издаване на удостоверение за постоянен адрес при вече регистриран постоянен адрес

1988 Издаване на удостоверение за отписване на имот от актовите книги за имотите – общинска собственост, или за възстановен общински имот

2081 Издаване на удостоверение относно собствеността на недвижими имоти

2095 Справки по актовите книги и издаване на заверени копия от документи относно общинска собственост

2082 Удостоверения за идентичност на урегулиран поземлен имот

2111 Изготвяне на справки на заинтересувани лица относно изменения на устройствени планове и схеми

2099 Справки (устни и писмени) от кадастъра

Данъчна декларация по чл.14 от ЗМДТ за облагане с данък върху недвижимите имоти