Община Венец

Община Венец набира предложения за членове на Съвета на децата.

Община Венец набира предложения за членове на Съвета на децата. Съветът на децата е консултативен орган към председателя на Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) и от 2003г. работи в изпълнение на основните принципи на Конвенцията на ООН за правата на детето и Закона за закрила на детето. Целта му е да насърчава детското участие в процесите на изработване на политики за децата.
Прилагането на процедурата за избор на членове на Съвета на децата е разделена на три нива: общинско, регионално и национално, които са взаимосвързани. По този начин е изграден ефективен механизъм за детско участие с представителност на местно и национално ниво.
За членове на Съвета на децата могат да бъдат предлагани кандидатури на деца на възраст от 13 до 16 години и местоживеене(настоящ адрес) на територията на община Венец. Всяко дете може да кандидатства само в едно от следните направления:

  1. Членове на училищни форми за самоуправление, съгласно чл. 171 на Закона за предучилищното и училищното образование, или на детски/младежки съвети, парламенти и др.;
  2. Представители на детски и младежки инициативи и програми, финансирани от бизнеса;
  3. Представители на неправителствени организации, работещи с деца, както и потребители/доброволци в социални услуги за деца;
  4. Индивидуални кандидатури.

Ако дете кандидатства по направление 1), 2) или 3), то е необходимо към формуляра за кандидатстване да бъде прикрепен протокол или друг документ, доказващ решение за номинацията. Това означава, че всяка организация или програма може да номинира само един свой представител, като вземе официално решение за това.
Необходими документи за кандидатстване:

  1. Формуляр за кандидатстване.
  2. Мотивационно писмо.
  3. Протокол или друг документ, доказващ решение за номинацията.

Документите се подават в сградата на Община Венец, с. Венец, ул. „Кирил и Методий” № 24, деловодство, в срок до 24.05.2022 г., всеки работен ден от 08.00 часа до 16.30 часа или по пощата на посочения адрес.
Комисия, назначена от кмета на Община Венец, ще разгледа постъпилите кандидатури, ще извърши подбор за членове на Съвета на децата, съгласно посочените в Процедурата за избор на членовете на Съвета на децата критерии и ще изготви предложение.
В срок до 15 юни 2022 г. одобрените предложения ще бъдат представени пред Областния управител.

Формуляр за кандидатстване

Мотивационно писмо

Процедура за избор на членове на Съвета на децата

Skip to content