Община Венец

Дължими такси при предоставяне на обществена информация

Достъпът до обществена информация е безплатен. При предоставяне на информация за повторно използване, заявителят заплаща такса, съгласно тарифа, приета от Министерския съвет. Заявителят заплаща разходите по предоставяне на обществена информация по нормативи, определени от министъра на финансите.

МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ

НАРЕДБА № Н-1 от 7 март 2022 г.

за определяне на нормативи за заплащане на разходите по предоставяне на обществена информация

Член единствен. С тази наредба се определят нормативите за заплащане на разходите по предоставяне на обществена информация съгласно приложението.

Заключителна разпоредба

Параграф единствен. Наредбата се издава на основание чл. 20, ал. 2 от Закона за достъп до обществена информация.

Приложение към член единствен

Вид на носителя

Количество

Норматив за разход

1

Хартия А4

1 лист

0,01 лв.

2

Хартия А3

1 лист

0,02 лв.

3

Разход за тонер за едностранно отпечатване на лист хартия А4

1 стр.

0,02 лв.

4

Разход за тонер за едностранно отпечатване на лист хартия А3

1 стр.

0,04 лв.

5

CD диск 700 MB

1 бр.

0,26 лв.

6

DVD диск 4,7 MB

1 бр.

0,30 лв.

7

DVD диск 8,5 MB

1 бр.

0,67 лв.

8

USB флаш памет 4 GB

1 бр.

3,46 лв.

9

USB флаш памет 8 GB

1 бр.

5,72 лв.

10

USB флаш памет 16 GB

1 бр.

7,93 лв.

11

USB флаш памет 32 GB

1 бр.

9,47 лв.

Дата на публикуване: 16.06.2022г.

Skip to content