Община Венец

Община Венец

2088 Категоризация на заведения за хранене и развлечения

2008 Вписване на промени в обстоятелствата за категоризирани заведения за хранене и развлечения и издаване на удостоверение

2123 Издаване на удостоверение за категория на туристически обект – дубликат

2050 Прекратяване на категория на туристически обект

2089 Потвърждаване или промяна категорията на туристически обект

2012 Издаване на карта за безплатно паркиране на МПС, обслужващо хора с трайни увреждания, и за използване на улеснения при паркиране

3087 Приемане на уведомление за работно време при откриване на обект или заявяване промяна на работното време на обекта