Община Венец

Община Венец

1996  Издаване на разрешение за отсичане на над 5 /пет/ броя дървета и на лозя над  1 декар

2068 Издаване на превозен билет за транспортиране на добита дървесина извън горските територии