Община Венец

Същност на комплексното административно обслужване / КАО/:

“Комплексното административното обслужване” е това обслужване, при което административната услуга се продоставя от компетентните административни органи, лицата, осъществяващи публични функции и организациите, предоставящи обществени услуги, без да е необходимо заявителят да предоставя информация или доказателствени средства, за които са налице данни, събирани или създавани от административни органи – първични администратори на данни, независимо дали тази данни се поддържат в електронна форма или на хартиен носител.

Цели на комплексното административно обслужване /КАО/:

• предоставяне на качествени услуги с по – висока ефективност и ефикасност;

•повишаване удовлетвореността на гражданите и бизнеса;

• намаляване на административната тежест;

• намаляване на възможностите за корупционни практики;

Принципи на комплексното административно обслужване /КАО/:

• събиране на данни по служебен път;

• еднократно събиране на данни;

• увеличаване на каналите на достъп до административни услуги;

• автоматизиране на процесите;

Заявление за КАО / образец/ – изтеглете тук

Протокол за устно заявена услуга /образец/ – изтеглете тук

Skip to content