Община Венец

Правно основание за предоставяне на административната услуга:

 • Закон за устройство на територията – чл. 129;
 • т.24 от Приложение №1, към чл. 23, ал.1 от  Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Венец.

Необходими документи за предоставяне на услугата:

 • Документ за самоличност и/или нотариално заверено пълномощно /*Необходими само за легитимиране на заявителя или упълномощеното от него лице при подаване на заявлението/.
 • Документи за собственост.
 • Скица на имота на сградите и постройките от:

– одобрена кадастрална карта от Служба по геодезия, картография и кадастър –Шумен;

– общинска служба „Земеделие” от Община Венец.

– скица от община Венец/по служебен път/

 • Проект ПУП; РУП;
 • Заповед за допускане за изменение на ПУП;
 • Заповед за разрешение за изработване на ПУП или решение на ОбС
 • Декларация за заинтересовани лица.
 • Платена такса за административната услуга.

Цена за предоставяне на административната услуга:

 • За физически лица -20,00 лв.
 • За юридически лица и еднолични търговци:

а/ до 1 дка- 100 лв.

б/ от 1 до 3 дка- 150 лв.

в/  над 3 дка –150 лв. плюс 50 лв. за всеки следващ дка.

Срок на изпълнение:

 • 5  работни дни

Заявление /Образец/ – изтеглете тук

Информация за услугата – изтеглете тук

Skip to content