Община Венец

Правно основание за предоставяне на административната услуга:

 • чл. 148 от Закон за устройство на територията;
 • т.22 от Приложение №1, към чл. 23, ал.1 от  Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Венец.

Необходими документи за предоставяне на услугата:

 • Документ за самоличност (лична карта) и/или нотариално заверено пълномощно. /*Необходими само за легитимиране на заявителя или упълномощеното от него лице при подаване на заявлението/.
 • Заявление по образец;
 • Документ за собственост;
 • Три копия от инвестиционен проект съдържащи части: обхват и съдържание, архитектура; конструктивна /конструктивно заключение/; трасировъчен план и вертикална планировка; инсталационни проекти за ВиК, Ел, ОВК,…, в това число и на отклонения от общите мрежи и съоръжения  на техническата инфраструктура /записки по части Вик, Ел, ОВК,….при идейни проекти/; ПОИС; технологична; геоложки доклад и част: енергийна ефективност
 • Документи, доказващи наличието на съгласия, изискващи се по: а/ чл.38, ал.3 и 4 от ЗУТ  при преустройства в съществуваща сграда с режим на етажна собственост:  — – -решение на общо събрание заедно с нотариално заверено съгласие на всички собственици на жилища- непосредствени  съседи на обекта-при обект по ал.3 на друг надземен етаж и при преустройство с промяна на предназначението на жилище при условията на ал.4 №…/…г.; б/ чл.39, ал.2 от ЗУТ при промяна на предназначението на част или на цяла сграда в жилищни зони, когато преустройството е свързано с масов достъп на външни лица и наднормено за зоната шумово и друго замърсяване-освен съгласията по чл.38 и нотариално заверено съгласие от всички собственици и носители на ограничени вещни права в съседни поземлени имоти №…; в/ чл.183, ал.1 от ЗУТ при нов строеж, надстрояване или пристрояване в съсобствен урегулиран поземлен имот -договор в нотариална форма с останалите собственици; г/чл.183, ал.2 от ЗУТ при надстрояване или пристрояване на сграда-етажна собственост-Договор за учредяване право на надстрояване или пристрояване със собственика на урегулиран поземлен имот в нотариална форма и декларация с нотариална заверка на подписите от всички собственици в етажната собственост;
 • Писмено нотариално съгласие от всички собственици и носители на ограничени вещни права в съседния поземлен имот при обекти на допълващо застрояване, които се разрешават при условията на чл.41, ал.2 от ЗУТ на граница между два имота, във връзка з чл.21, ал.4 от ЗУТ №…;
 • Решение по оценка на въздействието върху околната среда, издадено по реда на закона за опазване на околната среда /когато се изисква/
 • Оценка за съответствието на инвестиционните проекти  със съществените изисквания към строежите, изготвена от съответното лице по чл.142, ал.6 от ЗУТ- за обекти първа и втора категория задължително с комплексен доклад, а за обекти от по-ниска категория- по желание на възложителя;
 • Предварителна оценка на идейните инвестиционни проекти за съответствие с предвижданията на ПУП, с правилата и нормативите по устройство на територията, както и взаимната съгласуваност м/у отделните части на проекта съгласно чл.142, ал.2 от ЗУТ.
 • Положително становище на органите по пожарна безопасност за строежите от първа и втора категория;
 • Предварителни договори с експлоатационните дружества за присъединяване на техническата инфраструктура.
 • Платена такса за административната услуга.

Цена за предоставяне на административната услуга:

 • За физически лица –  30,00 лв.
 • За юридически лица и ЕТ:

–   При високо строителство юридическите лица и  еднолични търговци заплащат на кв.м. застроена площ-1,00 лв. но не по-малко от 300 лв. и не повече от 1000,00 лв.
–   При ЛИНЕЙНИ ОБЕКТИ юридическите лица и еднолични търговци заплащат на линеен  метър / за 1 бр. имот или обект /    – 0,50 лв., но не по-малко от 100,00 лв. и не повече от 500,00 лв.

–  При ЛИНЕЙНИ ОБЕКТИ за комплексно разрешение  юридическите лица и еднолични търговци за възобновяеми енергоизточници  заплащат  такса в размер на 2000 лв.

Срок на изпълнение:

 • 5  работни дни

Заявление /Образец/ – изтеглете тук

Информация за услугата – изтеглете тук

Skip to content