Община Венец

Правно основание за предоставяне на административната услуга:

  • чл. 54а, ал. 3 от Закон за кадастъра и имотния регистър, във връзка чл. 175, ал.5 Закон за устройство на територията, чл.116, ал.1 Закон за устройство на територията.
  • т.20 от Приложение №1, към чл. 23, ал.1 от  Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Венец.

Необходими документи за предоставяне на услугата:

  • Документ за самоличност и/или нотариално заверено пълномощно /*Необходими само за легитимиране на заявителя или упълномощеното от него лице при подаване на заявлението/.
  • Документ за собственост /нотариален акт, договор за покупко-продажба, ОПС и др./
  • Удостоверение за наследници (по служебен път).
  • Скица от “Агенция по геодезия, картография и кадастър”-  Шумен
  • Платена такса за административната услуга.

Цена за предоставяне на административната услуга:

  • За физически лица – 8.00 лв.
  •  За юридически лица и ЕТ – 50.00 лв.

Срок на изпълнение:

  • 5  работни дни

Заявление /Образец/ – изтеглете тук

Информация за услугата – изтеглете тук

Skip to content