Община Венец

Правно основание за предоставяне на административната услуга:

 • чл. 124а от Закон за устройство на територията;
 • т.13 от Приложение №1, към чл. 23, ал.1 от  Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Венец.

Необходими документи за предоставяне на услугата:

 • Документ за самоличност и/или нотариално заверено пълномощно /*Необходими само за легитимиране на заявителя или упълномощеното от него лице при подаване на заявлението/.
 • Документи за собственост на имота, право на строеж, пристрояване или надстрояване/
 • Скица на имота, сградите и постройките от:

             – одобрена кадастрална карта от Службата по геодезия, картография и кадастър -Шумен;

             – одобрен кадастрален план на земеделските земи от общинска служба „Земеделие”;

             – одобрен лесоустройствен план;

             – скица на имота в по-голям обхват с посочени комуникации /панорамна скица/;

             – задание от възложителя по чл. 125 от ЗУТ.

             – съгласувано задание по чл. 125(6) от ЗУТ с Министерство на околната среда и водите или с регионалната инспекция по околната среда и водите;

 • Скица на имота №…………/………………..г., /издадена от Службата по геодезия, картография и кадастър при одобрена кадастрална карта/.
 • Удостоверение за наследници (при необходимост) /По служебен път/
 • Платена такса за административната услуга.

Цена за предоставяне на административната услуга:

 • За физически лица – 30.00 лв.;
 • За юридически лица и ЕТ – 100.00 лв.;

Срок на изпълнение:

 • 30 работни дни

Заявление /Образец/ – изтеглете тук

Информация за услугата – изтеглете тук

Skip to content