Община Венец

Правно основание за предоставяне на административната услуга:

 

 

 

  • Чл. 99а от Закона за движение по пътищата /ЗДвП/.
  • Стандартизиран модел на Общността от Приложението към Препоръка 98/376/ЕО на Съвета от 04.06.1998г.
  • Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Венец.

 

 

 

 

 

Необходими документи за предоставяне на услугата:

  • Документ за самоличност и/или нотариално заверено пълномощно /*Необходими само за легитимиране на заявителя или упълномощеното от него лице при подаване на заявлението/;
  • Копие на решение ТЕЛК/НЕЛК/ДЕЛК.
  • Актуална цветна снимка – 1 броя.
  • Копие от свидетелство за регистрация на МПС

Цена за предоставяне на административната услуга:

  • Безплатно
 

Срок на изпълнение:

  • 5 работни  дни.
 
Заявление /Образец/ – изтеглете тук
 
 
 
Информация за услугата – изтеглете тук
Skip to content