Община Венец

Правно основание за предоставяне на административната услуга:

 

  • чл. 224а, ал. 4 от ЗУТ от Закон за устройство на територията;
  • т.27в от Приложение №1, към чл. 23, ал.1 от  Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Венец.

 

Необходими документи за предоставяне на услугата:

● Заявление;
● Документ за собственост или други вещни права върху поземления имот, до който ще се осъществява свободния достъп;
● Скица – извадка от подробния устройствен план или кадастралната карта за имота (имотите), до които се иска достъп с нанесени всички заварени сгради и постройки, съоръжения или законно построени строежи, трайни насаждения и границите на свободния достъп;
● Документи, издадени от компетентни органи, разрешаващи и/или предписващи извършването на определени работи във връзка с устройството на територията;
● Пълномощно, когато заявлението се подава от пълномощник.

Цена за предоставяне на административната услуга:

  • 20 / двадесет/ лв.

 

Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:

  • до промяна на обстоятелствата
 
Заявление / Образец/ – изтеглете тук
 
Информация за услугата – изтеглете тук
Skip to content