Община Венец

Правно основание за предоставяне на административната услуга:

 

 • чл.38, ал.3,4,5,7 от Закон за устройство на територията;
 • т.27б от Приложение №1, към чл. 23, ал.1 от  Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Венец.
 

Необходими документи за предоставяне на услугата:

 • Документ за самоличност (лична карта) и/или нотариално заверено пълномощно. /*Необходими само за легитимиране на заявителя или упълномощеното от него лице при подаване на заявлението/.
  • Заявление по образец;
  • Документ за собственост;
  • Три копия от инвестиционен проект
  • Документи, доказващи наличието на съгласия, изискващи се по: а/ чл.38, ал.3 и 4 от ЗУТ  при преустройства в съществуваща сграда с режим на етажна собственост:  — – -решение на общо събрание заедно с нотариално заверено съгласие на всички собственици на жилища- непосредствени  съседи на обекта-при обект по ал.3 на друг надземен етаж и при преустройство с промяна на предназначението на жилище при условията на ал.4 №…/…г.; б/ чл.39, ал.2 от ЗУТ при промяна на предназначението на част или на цяла сграда в жилищни зони, когато преустройството е свързано с масов достъп на външни лица и наднормено за зоната шумово и друго замърсяване-освен съгласията по чл.38 и нотариално заверено съгласие от всички собственици и носители на ограничени вещни права в съседни поземлени имоти №…; в/ чл.183, ал.1 от ЗУТ при нов строеж, надстрояване или пристрояване в съсобствен урегулиран поземлен имот -договор в нотариална форма с останалите собственици; г/чл.183, ал.2 от ЗУТ при надстрояване или пристрояване на сграда-етажна собственост-Договор за учредяване право на надстрояване или пристрояване със собственика на урегулиран поземлен имот в нотариална форма и декларация с нотариална заверка на подписите от всички собственици в етажната собственост;
   • Решение по оценка на въздействието върху околната среда, издадено по реда на закона за опазване на околната среда /когато се изисква/
   • Оценка за съответствието на инвестиционните проекти  със съществените изисквания към строежите, изготвена от съответното лице по чл.142, ал.6 от ЗУТ- за обекти първа и втора категория задължително с комплексен доклад, а за обекти от по-ниска категория- по желание на възложителя;
   • Предварителна оценка на идейните инвестиционни проекти за съответствие с предвижданията на ПУП, с правилата и нормативите по устройство на територията, както и взаимната съгласуваност м/у отделните части на проекта съгласно чл.142, ал.2 от ЗУТ.
   • Положително становище на органите по пожарна безопасност за строежите от първа и втора категория;
   • Предварителни договори с експлоатационните дружества за присъединяване на техническата инфраструктура.
   • Платена такса за административната услуга

  Цена за предоставяне на административната услуга:

 • 5,00 лева на м2 от РЗП

Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:

Валидно до промяна в данните, въз основа на които е издадено и съдържа, освен ако в специален закон не е определен по-кратък срок на действие на акта
 
 
Заявление / Образец/ – изтеглете тук
 
Информация за услугата – изтеглете тук
Skip to content