Община Венец

Правно основание за предоставяне на административната услуга:

  • Закон за собствеността и ползването на земеделските земи – §. 4к, ал. 8, т. 1,2,3
  • т.25 от Приложение №1, към чл. 23, ал.1 от  Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Венец.

Необходими документи за предоставяне на услугата:

  • Документ за самоличност и/или нотариално заверено пълномощно /*Необходими само за легитимиране на заявителя или упълномощеното от него лице при подаване на заявлението/.
  • Документ за собственост – удостоверение за предоставено право на ползване,  Решение на Общинска служба „Земеделие”,  нот. акт или др.;    
  • Проект за изменение на плана;   
  • CD със запис в цифров вид в *.CAD формат; 
  • Декларация на заинтересованите страни;

Цена за предоставяне на административната услуга:

  • За физически лица – 30.00 лв.
  • За юридически лица и ЕТ – 50.00 лв.

Срок на изпълнение:

  • 5  работни дни

Заявление /Образец/ – изтеглете тук

Информация за услугата – изтеглете тук

Skip to content