Община Венец

Правно основание за предоставяне на административната услуга:

  • § 16, ал. 1 от Преходните  разпоредби на Закон за устройство на територията или § 127 от ПЗР към ЗИД на ЗУТ;
  • т.19 от Приложение №1, към чл. 23, ал.1 от  Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Венец.

Необходими документи за предоставяне на услугата:

  • Документ за самоличност и/или нотариално заверено пълномощно /*Необходими само за легитимиране на заявителя или упълномощеното от него лице при подаване на заявлението/.
  • Документ за собственост.
  • Копие от скица на имота;
  • Други документи за допустимост по действащите ПУП и по правилата и нормативите, действали по време на изграждането или по ЗУТ.
  • Нотариално заверена декларация с наказателна отговорност за времето на извършване на строежа.

Цена за предоставяне на административната услуга:

  • За физически лица – 30.00 лв.
  • За юридически лица и ЕТ – 200. 00 лв.

Срок на изпълнение:

  • 5 работни дни

Заявление /Образец/ – изтеглете тук

Информация за услугата – изтеглете тук

Skip to content