Община Венец

Правно основание за предоставяне на административната услуга:

 • чл.140 от Закон за устройство на територията;  
 • т.18 от Приложение №1, към чл. 23, ал.1 от  Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Венец.

Необходими документи за предоставяне на услугата:

 • Документ за самоличност и/или нотариално заверено пълномощно /*Необходими само за легитимиране на заявителя или упълномощеното от него лице при подаване на заявлението/.
 • Документ за собственост /нотариален акт, договор за покупко-продажба, ОПС и др./
 • Скица на имота, сградите и постройките от една от службите:

           –   Агенция по геодезия, картография и кадастър;

           –   Скица от общинска служба „Земеделие”.

           –   Скица от община Венец/по служебен път/

 • Схема на самостоятелен обект при преустройство и промяна предназначение на обекти.
 • Скица-предложение за виза за допълващо застрояване, когато застрояването не е по одобрен ПУП.
 • Виза за проектиране №………/…………г., издадена от ………………….………………… /при  презаверка, при нови обстоятелства/.
 • Копие от заповед и одобрен ПУП /при одобрени преписки за ПУП/ /По служебен път/
 • Одобрен проект и строително разрешение при визи за пристройка и надстройка на  съществуващи сгради и постройки и при промяна предназначение и преустройство на самостоятелни обекти. /По служебен път/
 • Нотариално заверено съгласие при съсобственост на имота.
 • Нотариално заверено съгласие от собствениците на съседен имот при строеж на имота и регулационна граница, когато застрояването не е по одобрен ПУП.
 • Платена такса за административната услуга.

Цена за предоставяне на административната услуга:

 • За физически лица – 25.00 лв
 • За юридически лица и ЕТ – 70.00 лв.

Срок на изпълнение:

 • 5  работни дни

Заявление /Образец/ – изтеглете тук

Информация за услугата – изтеглете тук

Skip to content