Община Венец

Правно основание за предоставяне на административната услуга:

 • Чл.16, ал.5 от Закон за устройство на територията;
 • т.17 от Приложение №1, към чл. 23, ал.1 от  Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Венец.

Необходими документи за предоставяне на услугата:

 • Заявление по образец;
 • Документ за самоличност (лична карта);
 • Пълномощно, когато декларацията се подава от лице, различно от данъчно задълженото.
 • Документ за собственост/Отстъпено право на строеж;
 • Скица по действащия план № ………………………….… от…………г./По служебен  път/
 • Документ за платена такса.

Цена за предоставяне на административната услуга:

 • За физически лица – 10.00 лв.
 • За юридически лица и ЕТ – 30.00 лв.

Срок на изпълнение:

 • 5  работни дни

Заявление /Образец/ – изтеглете тук

Информация за услугата – изтеглете тук

Skip to content