Община Венец

Правно основание за предоставяне на административната услуга:

 • чл. 181, ал. 2 от Закон за устройство на територията.
 • чл. 4, ал. 3 от Закон за местните данъци и такси.  
 • т.16 от Приложение №1, към чл. 23, ал.1 от  Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Венец.

Необходими документи за предоставяне на услугата:

 • Заявление по образец;
 • Документ за самоличност (лична карта) и/или нотариално заверено пълномощно, когато декларацията се подава от лице, различно от данъчно задълженото. /*Необходими само за легитимиране на заявителя или упълномощеното от него лице при подаване на заявлението/.
 • Документ за собственост;
 • Удостоверение за наследници / при необходимост – издава се служебно/;
 • Разрешение за строеж;
 • Протокол за линия и ниво – заверен по нива;
 • Акт- Образец 14 за приемане на конструкцията;
 • Платена такса за административната услуга;

Цена за предоставяне на административната услуга:

 • 15. 00 лв

Срок на изпълнение:

 • 5  работни дни

Заявление /Образец/ – изтеглете тук

Информация за услугата – изтеглете тук

Skip to content