Община Венец

Правно основание за предоставяне на административната услуга:

 • чл. 177, ал. 3; чл. 177, ал. 4 от Закон за устройство на територията;
 • т.15 от Приложение №1, към чл. 23, ал.1 от  Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Венец.

Необходими документи за предоставяне на услугата:

 • Заявление по образец;
 • Документ за самоличност (лична карта) и/или нотариално заверено пълномощно, когато декларацията се подава от лице, различно от данъчно задълженото. /*Необходими само за легитимиране на заявителя или упълномощеното от него лице при подаване на заявлението/.
 • Документ за собственост.
 • Окончателен доклад на лицето, упражняващо строителен надзор, придружен от свидетелство за оправомощаване или лиценз за упражняване на дейността.
 • Разрешение за строеж /акт за узаконяване/;
 • Протокол за определяне на стр. линия и ниво на строеж /при ново строителство/;
 • Акт обр.14 за приемане на конструкцията или конструктивна експертиза;
 • Констативен акт по чл.176, ал.1 от ЗУТ за установяване годността за приемане на строежа с приложение към него  протоколи за успешно проведени единични изпитвания на машини и съоръжения /Акт 15/;
 • Документи, удостоверяващи съответствието на вложените строителни продукти (декларация за съответствие);
 • Удостоверение от Агенцията по кадастъра по чл. 54а, ал.3 от ЗКИР за изпълнение на изискванията по чл. 116, ал.1 и  чл.175, ал.5 от ЗУТ, ако такава е необходима.
 • Договор с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура.
 • Отчет за изпълнение на плана за управление на строителните отпадъци по чл. 11 от ЗУО (при необходимост), с приложени първични счетоводни документи.
 • Технически и енергиен паспорт.
 • Други документи, съгласно спецификата на строежа ……………………………………………………………………………………………………………………..;
 • Платена такса за административната услуга.

Цена за предоставяне на административната услуга:

 • За физически лица – 30.00 лв.
 • За юридически лица и ЕТ – 150.00 лв.

Срок на изпълнение:

 • 5  работни дни

Заявление /Образец/ – изтеглете тук

Информация за услугата – изтеглете тук

Skip to content