Община Венец

Правно основание за предоставяне на административната услуга:

  • чл. 154, ал. 1 и ал. 5 от Закон за устройство на територията;
  • т. 14 от Приложение №1, към чл. 23, ал.1 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Венец.

Необходими документи за предоставяне на услугата:

● Заявление за допускане на изменения в одобрен инвестиционен проект;
● Документ за собственост или отстъпено /учредено/ право на строеж;
● Удостоверение за наследници /при необходимост/ – по служебен път;
● Нотариално заверено съгласие на заинтересуваните лица по чл. 149, ал. 2 от ЗУТ;
● Виза за проектиране;
● Три копия от инвестиционните проекти /ИП/ с нанесени исканите изменения;
● Решение по оценка на въздействието върху околната среда, издадено по реда на ЗООС;
● Оценка за съответствието на ИП с нанесени исканите изменения със съществените изисквания към строежите, изготвена от съответното лице по чл. 142, ал. 6 от ЗУТ;
● Положително становище на органите за пожарна и аварийна безопасност;
● Специални разрешителни;
● Всички оригинални екземпляри на издаденото разрешение за строеж №……………/……………………г.;
● Пълномощно /в случай, че заявлението се подава от пълномощник/;
● Документ за платена такса.

Цена за предоставяне на административната услуга:

  • за физически лица – 10.00 лв.;
  •  за юридически лица и ЕТ – 50.00 лв.;

Срок на изпълнение:

  • 5  работни дни

Заявление /Образец/ – изтеглете тук

Информация за услугата – изтеглете тук

Skip to content