Община Венец

Правно основание за предоставяне на административната услуга:

 • чл. 142; чл. 144; чл. 145, ал. 1; чл. 145, ал. 3 от Закон за устройство на територията;
 • т.12 от Приложение №1, към чл. 23, ал.1 от  Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Венец.

Необходими документи за предоставяне на услугата:

 • Заявление по образец;
 • Документ за самоличност (лична карта) и/или нотариално заверено пълномощно, когато декларацията се подава от лице, различно от данъчно задълженото. /*Необходими само за легитимиране на заявителя или упълномощеното от него лице при подаване на заявлението/.
 • Док. за собственост …………………………………………………………………………………
 • Оригинална виза за проектиране или цветно копие на ПУП.
 • Три копия от инвестиционен проект с обхват и съдържание, определени с Наредба №4 на МРРБ за обхвата и съдържанието на инвестиционни проекти; архитектура; .конструктивна /конструктивно заключение/; трасировъчен план и вертикална планировка; инсталационни проекти за ВиК, Ел, ОВК,…, в това число и на отклонения от общите мрежи и съоръжения  на техническата инфраструктура /записки по части Вик, Ел, ОВК,….при идейни проекти/; ПОИС; технологична; геоложки доклад и част: енергийна
 • Оценка за съответствие на част ”Конструктивна” по чл.142, ал.10 от ЗУТ.
 • Оценка за съответствие по чл.142, ал. 6 от ЗУT.
 • Решение по оценка на въздействието в/у околната среда (при необходимост).
 • Предварителни договори с експлоатационните дружества  за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура.
 • План по чл.11, ал.1 от Закона за управление на отпадъците, в обхват, определен в Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали (при необходимост).
 • Оценка за съответствие по чл.142, ал. 11 от ЗУТ.
 • Нотариално заверено съгласие на всички собственици на жилища-непосредствени съседи на обектите-при обект на първия или на полуподземния етаж №…;
 • Решение на общо събрание заедно с нотариално заверено съгласие на всички собственици на жилища- непосредствени  съседи на обекта-при обект по ал.3 на друг надземен етаж и при преустройство с промяна на предназначението на жилище при условията на ал.4 №…/…г.;
 • чл.39, ал.2 от ЗУТ при промяна на предназначението на част или на цяла сграда в жилищни зони, когато преустройството е свързано с масов достъп на външни лица и наднормено за зоната шумово и друго замърсяване-освен съгласията по чл.38 и нотариално заверено съгласие от всички собственици и носители на ограничени вещни права в съседни поземлени имоти №…;
 • чл.183, ал.1 от ЗУТ при нов строеж, надстрояване или пристрояване в съсобствен урегулиран поземлен имот -договор в нотариална форма с останалите собственици;
 • чл.183, ал.2 от ЗУТ при надстрояване или пристрояване на сграда-етажна собственост-Договор за учредяване право на надстрояване или пристрояване със собственика на урегулиран поземлен имот в нотариална форма и декларация с нотариална заверка на подписите от всички собственици в етажната собственост;
 • Писмено нотариално съгласие от всички собственици и носители на ограничени вещни права в съседния поземлен имот при обекти на допълващо застрояване, които се разрешават при условията на чл.41, ал.2 от ЗУТ на граница между два имота, във връзка з чл.21, ал.4 от ЗУТ №…;
 • Предварителна оценка на идейните инвестиционни проекти за съответствие с предвижданията на ПУП, с правилата и нормативите по устройство на територията, както и за взаимната съгласуваност м/у отделните части на проекта, съгласно чл.142, ал.2 от ЗУТ;
 • Положително становище на органите по пожарна безопасност за строежите от първа и втора категория;
 • Платена такса за административната услуга.

Цена за предоставяне на административната услуга:

 • С доклад за оценка за съответствие:

– 40.00 лв. за физически лица;

– 100.00 лв. за юридически лица и ЕТ;

 • С решение на ОбЕС:

– 40.00 лв. за физически лица;

– 250.00 лв. за юридически лица и ЕТ;

Срок на изпълнение:

 • 30 работни дни – С доклад за оценка за съответствие:
 • 14 работни дни –  С решение на ОбЕС

Заявление /Образец/ – изтеглете тук

Информация за услугата – изтеглете тук

Skip to content