Община Венец

Правно основание за предоставяне на административната услуга:

 • §. 4, ал. 1, т. 1 от Закон за кадастъра и имотния регистър;
 • т.10 от Приложение №1, към чл. 23, ал.1 от  Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Венец.

Необходими документи за предоставяне на услугата:

 • Документ за самоличност (лична карта) и/или нотариално заверено пълномощно, когато декларацията се подава от лице, различно от данъчно задълженото. /*Необходими само за легитимиране на заявителя или упълномощеното от него лице при подаване на заявлението/.
 • Документ за собственост /нотариален акт, договор за покупко-продажба, ОПС и др./ …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
 • Решение на Комисия за отстъпено право на строеж № …………от……….. …………(за имот ОС – по служебен път).
 • Решение № ………………………………от ………………………… за отстъпено право на строеж . (за имот ОС – по служебен път).
 • Удостоверение за наследници (по служебен път).
 • Скица от “Агенция по геодезия, картография и кадастър”- Шумен
 • Платена такса за административната услуга.
 • обикновена услуга – 15 лв. за физически лица;

– 50 лв. за юридически лица и ЕТ;

 • експресна услуга – 30.00 лв. за физически лица;

– 100. 00 лв. за юридически и ЕТ;

Срок на изпълнение:

 • 5  работни дни – обикновена услуга;
 • 1 работен ден – експресна услуга;

Заявление /Образец/ – изтеглете тук

Информация за услугата – изтеглете тук

Skip to content