Община Венец

Правно основание за предоставяне на административната услуга:

 • чл. 150 от Закон за устройство на територията;
 • т.8 от Приложение №1, към чл. 23, ал.1 от  Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Венец.

Необходими документи за предоставяне на услугата:

 • Заявление по образец;
 • Документ за самоличност и/или нотариално заверено пълномощно /*Необходими само за легитимиране на заявителя или упълномощеното от него лице при подаване на заявлението/.
 • Док. за собственост /документи за собственост на имота, право на строеж, пристрояване или надстрояване, пълномощно/
 • Скица на имота,сградите и постройките от:

         – одобрена кадастрална карта от Служба по геодезия, картография и кадастър –Шумен;

           – общинска служба „Земеделие” Община Венец.

           – Община Венец/по служебен път/

 • Скица с предложение за изменение на ПУП /ПРЗ/ по чл. 135(2) от ЗУТ изработено на одобрен кадастрален план или одобрена кадастрална карта.
 • Нотариално заверено съгласие от заинтересуваните лица по чл. 131 от ЗУТ за изменение на ПУП по чл. 134(2), т. 6 от ЗУТ.
 • Платена такса за административната услуга.

Цена за предоставяне на административната услуга:

 • За физически лица – 30.00 лв.
 • За юридически лица и ЕТ – 100.00 лв.

Срок на изпълнение:

 • 5  работни дни

Заявление /Образец/ – изтеглете тук

Информация за услугата – изтеглете тук

Skip to content