Община Венец

Правно основание за предоставяне на административната услуга:

  • Закон за кадастъра и имотния регистър – §. 4, във връзка с; чл. 27, ал. 1, т. 1; §. 1, т. 10

Необходими документи за предоставяне на услугата:

  • Заявление по образец
  • Документ за собственост
  • Удостоверение за наследници /при необходимост/;
  •  Пълномощно /в случай, че заявлението се подава от пълномощник/;
  •  Документ за платена такса.

Цена за предоставяне на административната услуга:

  • 5.00 лв.;

Срок на изпълнение:

  • 1 работен ден

Заявление /Образец/ – изтеглете тук

Информация за услугата – изтеглете тук

Skip to content