Община Венец

Правно основание за предоставяне на административната услуга:

 • чл. 135, ал. 3; чл. 136 от Закон за устройство на територията;
 • т.5 от Приложение №1, към чл. 23, ал.1 от  Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Венец.

Необходими документи за предоставяне на услугата:

 • Документ за самоличност и/или нотариално заверено пълномощно /*Необходими само за легитимиране на заявителя или упълномощеното от него лице при подаване на заявлението/.
 • Документи за собственост на имота, право на строеж, пристрояване или надстрояване/
 • Скица на имота, сградите и постройките от:

            – одобрена кадастрална карта от Служба по геодезия, картография и кадастър – Шумен;

            –  общинска служба „Земеделие” Община Венец.

            – от Община Венец/По служебен път/

 • Скица с предложение за изменение на ПУП /ПРЗ/ по чл. 135(2) от ЗУТ изработено на одобрен кадастрален план и одобрена кадастрална карта.
 • Нотариално заверено съгласие от заинтересуваните лица по чл. 131 от ЗУТ за изменение на ПУП по чл. 134(2), т. 6 от ЗУТ.
 • Писмено съгласие на собствениците на съседните урегулирани поземлени имоти , в които се иска застрояване, съгласно чл.21, ал.4 от ЗУТ;
 • Предварителен договор за прехвърляне на собственост с нотариално заверени подписи в случаите по чл.17, ал.2 т.2 и 3 от ЗУТ.;
 • Удостоверение за наследници (при необходимост) /По служебен път/
 • Платена такса за административната услуга.

Цена за предоставяне на административната услуга:

 • За физически лица – 30.00 лв.
 • За юридически лица и ЕТ – 100.00 лв.

Срок на изпълнение:

 • 14 работни дни

Заявление /Образец/ – изтеглете тук

Информация за услугата – изтеглете тук

Skip to content