Община Венец

Правно основание за предоставяне на административната услуга:

  • Закон за водите 
  • т. 3 от Приложение №1, към чл. 23, ал.1 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Венец.

Необходими документи за предоставяне на услугата:

  • Заверен документ за платена такса за издаване на разрешителното;
  • Актуална скица или карта за имотите, в които ще се извършва дейността, заверена от съответния компетентен орган 
  • Документ, удостоверяващ съгласието на собственика на съоръженията, или договор със собственика на съоръженията за предоставяне на услугата „водоподаване“ – когато водовземането или ползването на водния обект е свързано с ползване на съществуващи съоръжения; 
  • Декларация за обстоятелствата по чл. 71, ал. 2 от Закона за опазване на околната среда.

Цена за предоставяне на административната услуга:

  • 100,00 лв

Срок на изпълнение:

  • 5 работни дни

Заявление /Образец/ – изтеглете тук

Информация за услугата – изтеглете тук

Skip to content