Община Венец

Правно основание за предоставяне на административната услуга:

  • Закон за собствеността и ползването на земеделските земи – §. 4, ал. 3; §. 4, ал. 5
  • т. 2 от Приложение №1, към чл. 23, ал.1 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Венец.

Необходими документи за предоставяне на услугата:

  • Заявление;
  • Документи за собственост /нотариален акт, договор за покупко-продажба и др./ или друг документ, доказващ правото да се преминава през чужд поземлен имот/;
  • Скица
  • Пълномощно когато заявлението се подава от пълномощник
  • Документ за платена такса.

Цена за предоставяне на административната услуга:

  • 20.00 лв.

Срок на изпълнение:

  • 14 работни  дни

Заявление / Образец/ – изтеглете тук

Информация за услугата – изтеглете тук

Skip to content