Община Венец

Правно основание за предоставяне на административната услуга:

  • чл. 56 от Закон за устройство на територията;
  • т. 1 от Приложение №1, към чл. 23, ал.1 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Венец.

Необходими документи за предоставяне на услугата:

  • Заявление по образец;
  • Документ за самоличност (лична карта) и/или нотариално заверено пълномощно, когато декларацията се подава от лице, различно от данъчно задълженото. /*Необходими само за легитимиране на заявителя или упълномощеното от него лице при подаване на заявлението/.
  • Документ за собственост.
  • Договор за наем.
  • Съгласувана и одобрена схема – оригинали – 3 броя. 
  • Платена такса за административната услуга.

Цена за предоставяне на административната услуга:

  • 20.00 лв.

Срок на изпълнение:

  • 5  работни дни

Заявление /Образец/ – изтеглете тук

Информация за услугата – изтеглете тук

Skip to content