Община Венец

Правно основание за предоставяне на административната услуга:

  • чл.211 ал.4 от Закон за горите
  • т. 48 от Приложение №1, към чл. 23, ал.1 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Венец.

Необходими документи за предоставяне на услугата:

  • Заявление по образец;
  • Документ за самоличност и/или нотариално заверено пълномощно /*Необходими само за легитимиране на заявителя или упълномощеното от него лице при подаване на заявлението/;
  • Копие на разрешително за сеч / констативен протокол/ АУАН.
  • Платена такса за административната услуга.

Цена за предоставяне на административната услуга:

  • 1 куб.м по 0,80 лв

Срок на изпълнение:

  • 1 работен ден

Заявление / Образец/ – изтеглете тук

Информация за услугата – изтеглете тук

Skip to content