Община Венец

Правно основание за предоставяне на административната услуга:

  • Закон за защита от шума в околната среда – чл. 16б, ал. 1, във връзка с чл. 16а;
  • Наредба за търговска дейност на територията на Община Венец

Необходими документи за предоставяне на услугата:

  • Заявление по образец;
  • Актуално удостоверение за вписване в търговския регистър към Агенцията по вписванията или актуална регистрация по Търговския закон или друг документ за регистрация, съответстващ на действащото законодателство – (№ / дата);
  • Идентификация ЕИК /БУЛСТАТ/ – (№ / дата);
  • Документ за съответния обект, издаден от Областна дирекция по безопасност на храните – Шумен – (№ / дата);
  • Документ, уреждащ ползването на обекта /разрешение за ползване, удостоверение за въвеждане в експлоатация, разрешение за поставяне, удостоверение за търпимост и други / – (№ / дата);
  • Други документи, съгласно изискванията на българското законодателство /за хазартни игри, аптека, оптика и други/.

Цена за предоставяне на административната услуга:

  • Безплатно

Срок на изпълнение:

 

  • 14 работни  дни.

 

 
Заявление /Образец/ – изтеглете тук
 
Информация за услугата – изтеглете тук
Skip to content