Община Венец

Правно основание за предоставяне на административната услуга: 

  • чл. 145 от Закон за туризма;

Необходими документи за предоставяне на услугата:

  • Заявление по образец;
  • Документ за самоличност и/или нотариално заверено пълномощно /*Необходими само за легитимиране на заявителя или упълномощеното от него лице при подаване на заявлението/;
  • Удостоверение за актуална съдебна регистрация на лицето или копия от документи, удостоверяващи, че юридическото лице има право по силата на друг закон да извършва стопанска дейност-оригинал или заверен препис;
  • Удостоверение, че лицето не е в процедура по ликвидация или несъстоятелност – оригинал или заверен препис;
  • Копия от документи за собственост на обекта;
  • Копие от договора за наем или друг договор, от който е видно, че са налице условия лицето да извършва съответната туристическа дейност в обекта;
  • Платена такса за административната услуга.

Цена за предоставяне на административната услуга:

  • 100.00 лв – фиксирана такса по чл.8 от Тарифа за таксите, които се събират по Закон за туризма (Приема се от Министерският съвет)

Срок на изпълнение:

  • 30 работни дни.

Заявление /Образец/ – изтеглете тук

Информация за услугата – изтеглете тук

Skip to content