Община Венец

Правно основание за предоставяне на административната услуга: 

 • чл. 128, т. 2; чл. 128, т. 3 от Закон за туризма;
 • чл.26 ал.1 т.7 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Венец.

Необходими документи за предоставяне на услугата:

 • Заявление по образец;
 • Документ за самоличност и/или нотариално заверено пълномощно /*Необходими само за легитимиране на заявителя или упълномощеното от него лице при подаване на заявлението/;
 • Удостоверение за актуална съдебна регистрация на лицето или копия от документи, удостоверяващи, че юридическото лице има право по силата на друг закон да извършва стопанска дейност-оригинал или заверен препис;
 • Удостоверение, че лицето не е в процедура по ликвидация или несъстоятелност – оригинал или заверен препис;
 • Справка за професионалната и езикова квалификация на персонала в обекта-по образец;
 • Копия от документите, удостоверяващи професионалната и езикова квалификация на управителя на туристическия обект;
 • Формуляр за определяне на категорията на обекта-по образец;
 • Копия от документи за собственост на обекта;
 • Документ,удостоверяващ въвеждането в експлоатация на обекта;
 • Копие от договора за наем или друг договор, от който е видно, че са налице условия лицето да извършва съответната туристическа дейност в обекта;
 • Платена такса за административната услуга.

Цена за предоставяне на административната услуга:

 • до 20 места за сядане – 150 лв.;
 • от 21 до 50 места за сядане – 250 лв.;
 • от 51 до 150 места за сядане – 800 лв.;
 • от 151 до 300 места за сядане – 1500 лв. 
 • над 300 места за сядане – 2000 лв.

─ Таксите са фиксирани по чл.2 ал.1 т.4 от Тарифа за таксите, които се събират по Закон за туризма (Приема се от Министерският съвет)

Срок на изпълнение:

 • Два месеца.

Заявление /Образец/ – изтеглете тук

Информация за услугата – изтеглете тук

Skip to content