Община Венец

Правно основание за предоставяне на административната услуга: 

  • чл. 137 ал.2  от Закон за туризма;

Необходими документи за предоставяне на услугата:

  • Заявление по образец;
  • Документ за самоличност и/или нотариално заверено пълномощно /*Необходими само за легитимиране на заявителя или упълномощеното от него лице при подаване на заявлението/;
  • Удостоверение за категория на туристически обект – оригинал. 
  • Категорийна символика – табела.
  • Платена такса за административната услуга.

Цена за предоставяне на административната услуга:

  • Безплатно

Срок на изпълнение:

  • 5 работни дни.

Заявление /Образец/ – изтеглете тук

Информация за услугата – изтеглете тук

Skip to content