Община Венец

Правно основание за предоставяне на административната услуга: 

 • чл. 169, във връзка с; чл. 168, ал. 2 от Закон за туризма;

Необходими документи за предоставяне на услугата:

 • Заявление по образец;
 • Документ за самоличност и/или нотариално заверено пълномощно /*Необходими само за легитимиране на заявителя или упълномощеното от него лице при подаване на заявлението/;
 • Копия от документи, удостоверяващи, че юридическото лице има право по силата на друг закон да извършва стопанска дейност;
 • Удостоверение, че лицето не е в производство по несъстоятелност или ликвидация;
 • Копие от акта за собственост – при промяна на собствеността;
 • Копие от  договор за наем или от друг договор, от който е видно, че са налице условия лицето да извършва съответната туристическа дейност в обекта – при промяна на наемателя или на лицето, извършващо дейност в обекта;
 • Копие от ЕИК по Булстат;
 • Справка за професионалната и езикова квалификация на персонала в обекта-по образец, както и копия от документи, удостоверяващи професионалната и езикова квалификация на  управителя на обекта.
 • Платена такса за административната услуга.

Цена за предоставяне на административната услуга:

 • 150 /сто и петдесет/ лева – фиксирана такса по чл.7 ал.1 т.1 от  Тарифа за таксите, които се събират по Закона за туризма (Приема се от Министерският съвет)

Срок на изпълнение:

 • 2 месеца.

Заявление /Образец/ – изтеглете тук

Информация за услугата – изтеглете тук

Skip to content