Община Венец

Регистър на одобрените инвестиционни проекти – Община Венец


Регистър на декларациите по чл.35, ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ


Регистър на техническите паспорти на строежите


Регистър на заявленията за достъп до обществена информация


Регистър на получените дарения в Община Венец


Регистър на местните поделения по вероизповедания


Регистър на концесиите


Регистър на язовирите


Публичен регистър за разпоредителните сделки с имоти


Регистър на лекарските практики


Разпределение на пасища, мери от ОПФ за индивидуално ползване


Регистър на издадените карти за паркиране на хора с трайни увреждания


Регистър на военните паметници в територията на Община Венец


Регистър на социалните институти и услуги на територията на Община Венец


Регистър на издадените административни актове за одобрени ПУП


Регистър на културните институти


Списък на училища, детски градини и обслужващи звена


Главен регистър на общинската собственост

 

Skip to content