Община Венец

Правно основание за предоставяне на административната услуга:

 

  • Граждански процесуален кодекс – чл.587, ал.2
  • т.40а от Приложение №1, към чл.23, ал.1 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Венец.
 

Необходими документи за предоставяне на услугата:

  • Заявление по образец;
  • Документ за самоличност и/или нотариално заверено пълномощно /*Необходими само за легитимиране на заявителя или упълномощеното от него лице при подаване на заявлението/;
  • Документ за собственост на имота;
  • Актуална скица на имота;
  • Заварено пълномощно.
  • Документ за платена такса.
 

Цена за предоставяне на административната услуга:

  • 8.00 / осем/ лв.

Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:

  • Валидно до промяна в данните, въз основа на които е издадено и съдържа, освен ако в специален закон не е определен по-кратък срок на действие на акта.
 
Заявление / Образец/ – изтеглете тук
 
Информация за услугата – изтеглете тук
Skip to content