Община Венец

Правно основание за предоставяне на административната услуга: 

 • чл. 62, ал. 4 от Закона за общинската собственост;
 • чл. 587 от Граждански процесуален кодекс.
 • т.38 от Приложение №1, към чл.23, ал.1 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Венец.

Необходими документи за предоставяне на услугата:

 • Заявление по образец;
 • Документ за самоличност и/или нотариално заверено пълномощно /*Необходими само за легитимиране на заявителя или упълномощеното от него лице при подаване на заявлението/;
 • Документ за собственост на имота;
 • Актуална скица на имота;
 • Платена такса за административната услуга.

Цена за предоставяне на административната услуга:

 • 5.00 лв. – обикновена услуга;
 • 10.00 лв. – бърза услуга;
 • 15.00 лв. – експресна услуга;

Срок на изпълнение:

 • 5  работни дни – обикновена услуга;
 • 3 работни дни – бърза услуга;
 • 1 работен ден – експресна услуга;

Заявление / Образец/ – изтеглете тук

Информация за услугата – изтеглете тук

Skip to content